Bộ TT&TT đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trên các lĩnh vực

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 19/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Bộ TT&TT đã làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo dẫn đầu tới kiểm tra công tác CCHC tại Bộ TT&TT. 


20160819-l1.jpg

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết: Trong thời gian qua, công tác CCHC của Bộ TT&TT được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016-2020, hàng năm, Bộ TT&TT đều ban hành Kế hoạch CCHC vào Quý IV năm trước liền kề để kịp thời tổ chức triển khai một cách toàn diện, thống nhất trong Bộ. Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2015 và năm 2016, Bộ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, bố trí đầy đủ nguồn lực (nhân lực và kinh phí) cho việc thực hiện CCHC của Bộ. Đồng thời, Bộ cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức trong Bộ đối với nhiệm vụ CCHC. Công tác kiểm tra CCHC năm 2015 của Bộ được kết hợp cùng với đợt kiểm tra việc áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại 20 cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

“Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ, các cơ quan hành chính thuộc Bộ cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để tổ chức triển khai thống nhất trong đơn vị mình. Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Kế hoạch CCHC của Bộ TT&TT đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện và cơ bản được hoàn thành đúng tiến độ”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định.
 
Bộ TT&TT hiện đang tập trung chỉ đạo CCHC toàn diện trên các mặt gồm: Cải cách thể chế, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TT&TT; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Bộ TT&TT đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính...
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ TT&TT còn gặp một số khó khăn như: Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức vẫn đang dần được kiện toàn qua các nhiệm kỳ Chính phủ; Chỉ tiêu biên chế được giao của Bộ quá thấp, không tương xứng với nhiệm vụ của Bộ TT&TT, không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; Nhân lực tham mưu về công tác CCHC của cơ quan thường trực CCHC của Bộ cũng như các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rất mỏng, 100% là kiêm nhiệm, trong khi đó công việc chuyên môn quá nhiều ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu về CCHC; Tỷ lệ các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng, ban hành đúng tiến độ đăng ký còn thấp; Một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước còn chưa được phân định rõ ràng giữa Bộ TT&TT và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (quảng cáo và thông tin cổ động trực quan); Đề án xác định vị trí việc làm của Bộ TT&TT vẫn chưa được Bộ Nội vụ phê duyệt để làm cơ sở cho việc xác định biên chế và bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm; Việc ứng dụng CNTT trong việc thực hiện thủ tục hành chính còn chưa đáp ứng yêu cầu…
 
Tại buổi làm việc, nhiều thành viên của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, sự phát triển nhanh chóng của Ngành trong những năm qua về khoa học công nghệ đã đẩy nhanh tốc độ phát triển của ngành khác. Sự phát triển vượt bậc của Ngành đóng góp vào sự phát triển của đất nước...
 
Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: “Báo cáo của Bộ TT&TT đã đánh giá chi tiết, rõ ràng, phản ánh thực chất về tình hình CCHC của Bộ TT&TT trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016; cũng như nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong tiến hành CCHC thời gian qua và chỉ ra những vấn đề cần phấn đấu thực hiện trong thời gian tới”.
 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, năm 2015 mặc dù Bộ TT&TT ở vị trí thấp trong xếp hạng CCHC nhưng có một sự tiến bộ là tăng 9 điểm so với năm 2014. Đó là một kết quả khả thi. Nhìn nhận sự phát triển của Bộ TT&TT cần nhìn nhận trên góc độ Bộ TT&TT quản lý nhà nước về phát triển CNTT, góp phần vào CCHC, ứng dụng CNTT trên cả nước trong lộ trình thực hiện CCHC là một mũi nhọn rất quan trọng. “Sự tiến bộ này so với cách đây 5 năm là một sự trưởng thành vượt bậc”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định.
 
Cũng theo đánh giá của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, trong thời gian qua, CCHC của Bộ TT&TT được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ. Kết quả đạt được của 63 tỉnh thành, 22 Bộ ngành Trung ương về CCHC, trong đó phải kể đến kết quả, hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước. Trong thời gian qua, chỉ đạo trong quản lý nhà nước về CNTT của Bộ có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với lộ trình CCHC chung của Chính phủ để tạo điều kiện cho các Bộ ngành, địa phương thực hiện ứng dụng CNTT trong CCHC. Bộ TT&TT cũng phối hợp tích cực trong việc thẩm định, xác định về CCHC đối với các Bộ ngành, UBND các tỉnh.
 
Việc ứng dụng CNTT vào điều hành của Bộ TT&TT đã được triển khai hiệu quả như họp trực tuyến với địa phương, phần mềm quản lý văn bản liên tục cập nhật, nâng cấp tiết kiệm được chi phí rất lớn. Tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng CNTT trong xử lý công việc cao. Bộ TT&TT cũng có vai trò lớn trong sự chuyển biến nhận thức, trình độ của người dân về ứng dụng CNTT. Ví dụ như hiện nay, người dân, doanh nghiệp đều có thể thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng. Điều này góp phần vào việc người dân đồng hành với công tác CCHC nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu rõ.
 
Với các kết quả đạt được, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ TT&TT xây dựng kế hoạch CCHC sớm, đẩy mạnh xây dựng thể chế, công bố thủ tục hành chính, truyền thông về CCHC. Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, tham mưu Chính phủ về chức năng của Bộ để Bộ TT&TT có đủ nguồn nhân lực thực hiện các công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT.
 
Phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định Bộ TT&TT sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kết luận của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và những ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn kiểm tra và giao cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ khắc phục những điểm còn hạn chế nhằm thúc đẩy việc CCHC đồng bộ, hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục quan tâm theo dõi, chỉ đạo để Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ CCHC của mình.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 7)