Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016) – Một cuốn sách giá trị

(Mic.gov.vn) - 

Thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xuất bản và cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2016)” do PGS, TS, NGƯT Ngô Đăng Tri biên soạn. Cuốn sách do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn viết Lời giới thiệu.


20160815-L2.jpg

Bìa cuốn sách

Trong Lời giới thiệu, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ: “Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta. Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có một chính đảng vừa là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước của dân, do dân và vì dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, lập lại hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng”.
 
Thực tiễn cách mạng Việt Nam gần 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngay từ khi vừa ra đời, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc trên lập trường của giai cấp công nhân. Trong suốt tiến trình lịch sử phát triển của cách mạng, của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là trong những giai đoạn mang tính chất bước ngoặt, phải đương đầu với mọi thử thách, gian nguy “ngàn cân treo sợi tóc” tưởng không thể vượt qua được, Đảng ta đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vững bước tiến lên.
 
Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay; khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào.
 
Việc nghiên cứu, tìm hiểu tiến trình lịch sử của Đảng có ý nghĩa nhiều mặt, giúp chúng ta nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng trong lịch sử đấu tranh lâu dài, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời rút ra những bài học thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ trưởng nhấn mạnh./.

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)