Sở TT&TT tỉnh Cà Mau học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng

(Mic.gov.vn) - 

Trong hai ngày 09 và 10/8/2016, Sở TT&TT tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 


Ông Võ Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT và ông Nguyễn Công Ơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Sở đã trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị. Các đại biểu đã được nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. 

20160810-l1.jpg

Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng đã thể hiện rõ được những nội dung rất quan trọng: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 – 2020; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xây dựng con người; quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.
 
Tại Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức còn được nghe thông tin nhanh về tình hình trong nước và quốc tế; chủ trương, đường lối của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thái Hưng - Sở TT&TT Cà Mau

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)