Tài liệu Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020


- Chương trình Hội nghị

- Dự thảo Công văn V/v lập Báo cáo NCKT CTMT về CNTT giai đoạn 2016 - 2020

- Hướng dẫn tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này đăng ký thực hiện Chương trình

Tải nội dung trên tại đây

Vụ KHTC

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)