Thông báo tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020


 
 
Kính gửi:
                - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;  
                - Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
                - Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
                - Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
                - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
 
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã xây dựng, trình Chính phủ Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. Để có căn cứ tiến hành các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền theo quy định, Bộ TTTT tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình. Hội nghị do Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì.
 
           1. Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 19/7/2016.
 
           2. Thành phần: Trân trọng kinh mời:
          a) Đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham mưu về công tác quản lý Kế hoạch - Tài chính và về Công nghệ thông tin của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
          b) Đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
c) Đại diện Lãnh đạo và đơn vị tham mưu các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 
          3. Địa điểm dự Hội nghị:
         a)Mời đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND thành phố Hà Nội và các Sở: Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thành phố Hà Nội dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình Bộ Thông tin và Truyền thông (Hội trường tầng 1, Nhà B, số 18 Nguyễn Du, Hà Nội).
         b)Mời đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông dự Hội nghị tại điểm cầu truyền hình tại Sở Thông tin và Truyền thông địa phương (sử dụng đường truyền của VNPT).
 
        Đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị hội trường, tài liệu cho đại biểu dự Hội nghị tại Sở (tài liệu do Bộ Thông tin và Truyền thông gửi).
 
Trân trọng kính báo./.
 

Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)