Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet không thông qua đấu giá

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 28/6/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT về việc “Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá”.  


Thông tư gồm có 3 Chương và 8 Điều được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, các Nhà đăng ký tên miền “.vn", Trung tâm Internet Việt Nam khi tham gia hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet quốc gia Việt Nam “.vn” được cấp không thông qua đấu giá.
 
Trình tự chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được quy định như sau: Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được quy định tại khoản 1 Điều 35 Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet với các văn bản bao gồm: văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet theo mẫu số 01 ban hành kèm Thông tư; Bản khai thông tin đăng ký sử dụng tên miền Internet của bên nhận chuyển nhượng theo Mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư; Địa chỉ nộp hồ sơ tại www.nhadangky.vn.
 
Ngoài ra, kể từ thời điểm Nhà đăng ký tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet đến khi hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền bên chuyển nhượng không được chuyển đổi nhà đăng ký, thay đổi tên chủ thể hoặc trả lại tên miền…
 
Nhà đăng ký thực hiện việc kiểm tra, xem xét hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet và lưu giữ toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý trong trường hợp cần thiết.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/8/2016.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)