Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng về mạng bưu chính chuyên dùng

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 24/5/2016, tại Hà Nội, Ban soạn thảo xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước đã họp lần thứ nhất. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban soạn thảo chủ trì phiên họp.


 Toàn cảnh cuộc họp

Ban soạn thảo gồm có các thành viên là đại diện của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, các đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam…
 
Trong thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ TT&TT đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước được ra đời từ khi thành lập Cục Bưu điện Trung ương theo Nghị quyết số 115/NQ-TW ngày 17/4/1965 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 101/CP ngày 17/6/1965 của Hội đồng Chính phủ.
 
Việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước để triển khai thực hiện khoản 1, 2 Điều 19 và khoản 2 Điều 44 Luật Bưu chính ban hành năm 2010, theo đó Bộ TT&TT có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và trên trên cơ sở Nghị định 132/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)