Kiện toàn Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương.


20160422-m15.jpg
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng
 
Theo Quyết định số 814/QĐ-BTTTT ký ngày 18/5/2016 về việc kiện toàn Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương (gọi tắt là Hội đồng), Hội đồng có 36 thành viên. Ngoài Chủ tịch, Hội đồng có một Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT).
 
Thành viên của Hội đồng bao gồm Thủ trưởng các đơn vị chuyên trách CNTT của cơ quan nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ TT&TT có liên quan đến CNTT gồm: Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT; Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ TT&TT; Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT; Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Bộ TT&TT; Giám đốc Trung tâm Chức thực điện tử quốc gia, Bộ TT&TT; Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ TT&TT; Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ TT&TT; Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT; Cục trưởng Cục CNTT, Bộ GD&ĐT; Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Tư pháp; Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế; Cục trưởng Cục Công nghệ Tin học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và CNTT, Bộ Công thương; Cục trưởng Cục Tin học nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an; Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính; Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; Giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ GTVT; Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ KH&ĐT; Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ KH&CN; Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ LĐTB&XH; Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ NN&PTNT; Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Ngoại giao; Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ; Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng; Giám đốc Trung tâm Thông tin; Thanh tra Chính phủ; Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ VHTT&DL; Giám đốc Trung tâm CNTT, Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội; Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và CNTT, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ Thống kê – Tổng hợp, Toàn án Nhân dân tối cao; Giám đốc Trung tâm Tin học, Kiểm toán nhà nước.
 
Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ TT&TT và các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách quản lý CNTT, xây dựng các văn bản hướng dẫn về an toàn thông tin, ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử.
 
Hội đồng có Tổ giúp việc. Cục Tin học hóa là cơ quan thường trực Tổ giúp việc. Thành viên Tổ giúp việc do Cục Tin học hóa đề xuất.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho quyết định số 1235/QĐ-BTTTT ngày 3/8/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT và Quyết định số 1836/QĐ-BTTTT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)