Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII

(Mic.gov.vn) - 

Trong hai ngày 12 - 13/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.


20160513-m04.jpg
 
Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: HH)
 
Hội nghị nghe các báo cáo chuyên đề: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị cũng đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II.
 
Hội nghị giúp các cán bộ chủ chốt của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp và ngân hàng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo ra sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình triển khai Nghị quyết.
 
Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống của người lao động. Phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
20160513-m05.jpg
 
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. 
(Ảnh: HH)
 
Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trung tâm lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị, 4 nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng và 1 nhiệm vụ xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt của các doanh nghiệp, ngân hàng trong phát triển kinh tế đất nước, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Chính phủ điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện thành công tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo hướng tập trung vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư…/.

Theo ĐCSVN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)