Hải Dương xây dựng khung giờ phát thanh, truyền thanh tuyên truyền về bầu cử

(Mic.gov.vn) - 

Sở TT&TT Hải Dương vừa ban hành văn bản hướng dẫn Đài Phát thanh các huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh xây dựng và thực hiện khung chương trình phát thanh, truyền thanh tuyên truyền về bầu cử. 


20160419-m6.jpg 
Thực hiện khung giờ phát thanh tuyên truyền về bầu cử tại Đài Truyền thanh phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương.
 
Theo đó, khung chương trình phát thanh của Đài Phát thanh cấp huyện mỗi ngày phát sóng 2 lần (buổi sáng từ 5h00’ đến 7h00’ và buổi chiều từ 17h00’ đến 18h30’), trước ngày bầu cử 1 ngày và trong ngày bầu cử 22/5/2016 phát sóng thêm chương trình Đài huyện buổi trưa (thời gian từ 11h00’ đến 11h30’), bao gồm các nội dung tiếp âm Đài Trung ương, Đài tỉnh và phát sóng chương trình của Đài huyện, trong đó dành phần lớn thời lượng tuyên truyền về bầu cử.  Khung chương trình truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã mỗi ngày phát sóng 2 lần (buổi sáng từ 5h00’ đến 6h30’ và buổi chiều từ 16h30’ đến 18h00’), trước ngày bầu cử 1 ngày và trong ngày bầu cử 22/5/2016 phát sóng thêm chương trình Đài xã buổi trưa (thời gian từ 11h00’ đến 11h30’), bao gồm các nội dung tiếp âm Đài Trung ương, Đài tỉnh, Đài huyện và thực hiện chương trình Đài xã, trong đó dành phần lớn thời lượng tuyên truyền về bầu cử.
 
Đến nay, tất cả 12 Đài Phát thanh huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng, thực hiện đúng khung giờ, có sổ nhật ký ghi chép nội dung tuyên truyền về bầu cử, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đôn nhắc nhở và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
 
Để tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử, từ ngày 13 đến ngày 15/4/2016, Tiểu ban Tuyên truyền bầu cử tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở TT&TT và một số cơ quan, đơn vị có liên quan đã tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác tuyên truyền về bầu cử tại tất cả các huyện, thị xã, trên địa bàn tỉnh. 

Nguyễn Trọng Thắng (Sở TT&TT Hải Dương)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)