Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Mic.gov.vn) - 
Ngày 30/3/2016, tại Thanh Hóa, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối.

 


20160331-M1.jpg
 
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung phát biểu tại Hội nghị 
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.
 
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối về các vấn đề như: công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; công tác tư tưởng, dân vận… Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã học tập chuyên đề về công tác phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan Trung ương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ…
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Khối sớm được triển khai và đi vào cuộc sống, các cấp ủy trực thuộc khẩn trương chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII ở cấp mình và các cấp trực thuộc. Trong đó chú trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt đảm bảo tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, quần chúng đều được tiếp cận, nghiên cứu, học tập…
 
20160331-M2.jpg
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị 
 
Việc tổ chức học tập, quán triệt đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở, trong đó, tập trung học tập, quán triệt kỹ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2015- 2020. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XII, Đảng bộ Khối yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình hành động, bảo đảm trúng và đúng những vấn đề trọng tâm, bức xúc của từng đảng bộ. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm để tập trung chỉ đạo nhằm tạo ra bước đột phá. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện để Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống…/.

Theo ĐCSVN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)