Hòa Bình ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2016.

Theo đó, mục tiêu chung phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử cấp tỉnh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; ứng dụng rộng rãi CNTT gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp để tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Kế hoạch năm 2016 đặt ra mục tiêu cụ thể là:

Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: 100% cán bộ, công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh để trao đổi công việc. Tiếp tục tạo lập thư điện tử cho cán bộ, công chức cấp xã. 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được gửi dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy. 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai sử dụng phần mềm văn phòng điện tử phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố sử dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống phần mềm văn phòng điện tử, hệ thống thư điện tử của tỉnh.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 100%  sở, ban, ngành có trang thông tin điện tử và cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Điều 28 của Luật CNTT và Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 và 2 trên Cổng/trang thông tin điện tử, từng bước cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4. Nghiên cứu mô hình, giải pháp và từng bước triển khai một cửa điện tử tới UBND các huyện, thành phố để giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

Báo Hòa Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)