Cục Thông tin đối ngoại thông báo thi tuyển công chức


Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông tin cụ thể như sau:

I. Số lượng công chức dự kiến tuyển dụng 04 người, gồm:

- Văn phòng: 03 người;

- Phòng Điều phối: 01 người.

II. Xác định, mô tả nhiệm vụ của các vị trí cần tuyển dụng

1. Vị trí 01, Văn thư lưu trữ, làm việc tại Văn phòng: 01 người

Giúp Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ;

b. Tham gia biên soạn các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ tại Cục;

c. Trực tiếp làm công tác văn thư tại Cục:

- Tiếp nhận và xử lý văn bản đến;

- Tiếp nhận, kiểm tra hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản đi, trình ký, đóng dấu, vào sổ và phát hành văn bản đi;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết văn bản đến;

- Lập hồ sơ, sắp xếp, bảo quản và phục vụ tra cứu, sử dụng văn bản đến, văn bản đi của Cục;

- Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản của Cục; làm thủ tục cấp giấy giới thiệu cho cán bộ, công chức, viên chức của Cục;

- Bảo quản và sử dụng con dấu của Cục và các loại con dấu khác được giao;

d. Hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Cục lập hồ sơ công việc và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp vào lưu trữ Cục:

- Tổ chức thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu của Cục;

- Sắp xếp, thống kê, bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ đã lập;

- Tổ chức và phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ của Cục;

- Giao nộp tài liệu lưu trữ vào lưu trữ lịch sử theo quy định của pháp luật;

- Lập báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất tổng hợp về công tác lưu trữ theo yêu cầu;

e. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp về công tác văn thư, lưu trữ; ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ;

f. Tham gia các hoạt động bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ;

g. Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kiến thức về công tác văn thư, lưu trữ; các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước;

h. Có năng lực kiểm tra, kiểm soát về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của quá trình soạn thảo văn bản; thực hiện thành thạo các công việc liên quan đến nghiệp vụ của công tác văn thư, lưu trữ;

i. Có năng lực tổ chức thực hiện công việc đạt kết quả; có thể áp dụng công nghệ thông tin và những kinh nghiệm tiên tiến trong nước và ngoài nước để nâng cao hiệu quả của công tác văn thư, lưu trữ;

k. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

2. Vị trí 02, Kế toán viên và Kế hoạch dự toán làm việc tại Văn phòng: 01 người

Giúp Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Kế toán thanh toán:

- Lập chứng từ kế toán;

- Hạch toán chứng từ vào phần mềm kế toán;

- Sắp xếp chứng từ kho bạc, chứng từ thu, chi tiền mặt theo nghiệp vụ phát sinh và theo nguồn kinh phí;

- Đối chiếu số liệu quỹ với thủ quỹ định kỳ tháng, quý, năm;

b. Kế toán tài sản cố định:

- Mở sổ sách theo dõi số lượng, hiện trạng và giá trị tài sản cố định hiện có, tình hình tăng, giảm tài sản cố định, kiểm tra theo dõi việc sử dụng tài sản cố định;

- Hạch toán, tính khấu hao tài sản cố định theo đúng phương pháp, chế độ quy định;

- Kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của đơn vị;

c. Kế toán tổng hợp:

- Kiểm tra toàn bộ định khoản, các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp; Xử lý tổng hợp số liệu; Lập báo cáo tài chính theo quý, năm;

- Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định;

d. Kế hoạch dự toán:

- Tổng hợp kế hoạch các nhiệm vụ ngân sách năm của Cục, tham gia phối hợp cùng các phòng ban xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ ngân sách; lập kế hoạch ngân sách năm của Cục.

- Theo dõi tiến độ triển khai từng nhiệm vụ ngân sách của từng phòng ban trong Cục;

- Tham gia, phối hợp cùng các phòng ban xây dựng dự toán, kế hoạch đấu thầu, hợp đồng kinh tế theo tiêu chuẩn, định mức quy định của nhà nước;

- Kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán các nhiệm vụ ngân sách nhà nước;

- Lập báo cáo cho cấp trên về nội dung, tiến độ triển khai thực hiện dự toán, kinh phí của Cục.

e. Nắm được chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm chắc quản lý hành chính, cải cách hành chính và phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực nghiệp vụ kế toán; các quy định của pháp luật về kế toán;

f. Hiểu rõ và tuân thủ Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật khác về kế toán, nguyên lý kế toán, các chế độ tài chính, thống kê, và thông tin kinh tế có liên quan;

g. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

3. Vị trí 03, Chuyên viên công tác biển, đảo, làm việc tại phòng Điều phối: 01 người

Giúp Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Quản lý các hoạt động tuyên truyền đối ngoại về biển, đảo;

b. Tổng hợp, lưu trữ các văn bản đi- đến; xây dựng và tổng hợp các báo cáo chuyên đề, phụ lục số liệu liên quan đến công tác tuyên truyền biển, đảo;

c. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách quản lý hoạt động thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo;

d. Tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đối với lĩnh vực thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

e. Tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo;

f. Tổ chức biên dịch, biên soạn các tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại về chủ quyền biển, đảo Việt Nam;

g. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao

4. Vị trí 04, Chuyên viên Tổng hợp làm việc tại Văn phòng: 01 người

Giúp Lãnh đạo Phòng và Lãnh đạo Cục thực hiện các nhiệm vụ sau:

a. Tổng hợp thông tin mọi hoạt động của Cục, phân tích, đánh giá, lập báo cáo tuần, tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất;

b. Xây dựng kế hoạch công việc của Văn phòng, của Cục;

c. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong Cục thực hiện các nhiệm vụ được Lãnh đạo Cục giao;

d. Phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các đơn vị trong Cục;

e. Chuẩn bị và tham gia các buổi làm việc giữa Lãnh đạo Cục với Lãnh đạo chủ chốt và tiếp khách với các đối tác nước ngoài liên quan đến lĩnh vực thông tin đối ngoại;

f. Có khả năng soạn thảo văn bản, tổng hợp, phân tích và đánh giá; thực hiện công tác quản trị, hành chính;

g. Có kỹ năng giao tiếp tốt;

h. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung: (quy định tại Điều 4, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010)

a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện khác: (ngoài những điều kiện chung quy định tại Điều 4, Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010)

a. Vị trí 01:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

- Nam/Nữ, Tuổi không quá 35; không nói lắp, không dị tật;

- Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên;

b. Vị trí 02:

- Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán;

- Nam/Nữ, Tuổi không quá 35; không nói lắp, không dị tật;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do tổ chức có thẩm quyền cấp;

- Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán phục vụ công tác chuyên môn;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên;

c. Vị trí 03:    

- Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành báo chí, chuyên ngành báo;

- Nam/Nữ, Tuổi không quá 35; không nói lắp, không dị tật;

- Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên.

d. Vị trí 04:                                                                    

- Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quan hệ quốc tế;

- Nam/Nữ, Tuổi không quá 35; không nói lắp, không dị tật;

- Có chứng chỉ tin học trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C trở lên;

IV. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển

a. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

b. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

c. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.

V. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ

1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:


a. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm);

b. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c. Bản sao Giấy khai sinh;

d. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

e. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

f. Giấy xác nhận khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có);

g. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

h. Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Các bản chụp trên khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra và bổ sung bản sao công chứng để hoàn thiện hồ sơ công chức.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/4/2016 đến hết ngày 07/4/2016 (không tính Thứ 7, Chủ nhật)

- Từ 8h30 đến 11h30; từ 14h00 đến 17h00.

3. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

Văn phòng Cục Thông tin đối ngoại, tầng 2, số 7 phố Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (gặp bà Đặng Thị Khánh Hòa). Cá nhân đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ nộp hộ.

VI. Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển

1. Hình thức và nội dung thi tuyển:


a. Môn thi kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

b. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với vị trí dự tuyển.

c. Môn ngoại ngữ: Thi viết môn tiếng Anh.

d. Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài.

2. Thời gian; địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:

a. Thời gian thi tuyển: Sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi.

b. Địa điểm thi tuyển: Tại Hà Nội, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.

c. Lệ phí thi tuyển: Theo quy định của Nhà nước (Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức): dự kiến 260.000đồng/thí sinh.

VII. Điều kiện miễn thi một số môn

Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:

1. Miễn thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh) nếu có một trong các điều kiện sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ (tiếng Anh);

b. Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (tiếng Anh).

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

(Thông báo này được đăng trên Báo Bưu điện Việt Nam; Website của Bộ Thông tin và Truyền thông và niêm yết tại Trụ sở Cục Thông tin đối ngoại, số 7 Yết Kiêu, Hà Nội).

                                                        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

................, ngày ....... tháng ...... năm 2016

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Họ và tên:                                                     Nam, nữ:           

Ngày sinh:                                                     Nơi sinh:            Dân tộc:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc: ĐT Nhà riêng:                                 Di động:

Địa chỉ email:

Số Chứng minh thư ND: ............... Cấp ngày     tháng    năm    Nơi cấp:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (thí sinh ghi rõ thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan.

+ Vị trí đăng ký dự tuyển: ...................(thí sinh ghi rõ vị trí đăng ký dự tuyển theo thông báo tuyển dụng)

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao Giấy khai sinh;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: ……………

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. Giấy xác nhận khác (nếu có);

6. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định (nộp bản sao công chứng và mang theo bản gốc để đối chiếu). Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Kính đơn

(thí sinh ký và ghi rõ họ tên)

 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)