Ban hành thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.

(Mic.gov.vn) - 

 Ngày 25/01/2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTTTT về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.

 Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Sự cần thiết ban hành Thông tư:

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông. Tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư này có quy định:

“Điều 8. Quy định về báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông
 
1. Doanh nghiệp thực hiện báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông và gửi về Cục Viễn thông theo thời hạn quy định tại Thông tư quy định báo cáo nghiệp vụ về mạng viễn thông và dịch vụ viễn thông. ”
Tuy nhiên Thông tư quy định báo cáo nghiệp vụ về mạng viễn thông và dịch vụ viễn thông chưa thể ban hành.
Ngày 24/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1168/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020. Theo đó doanh nghiệp viễn thông cần xác định khoản doanh thu nộp cho Quỹ VTCI. 
Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BTTTT hướng dẫn về thời hạn báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông.
 
2. Nội dung của Thông tư: 
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông liên quan đến thời hạn yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông, cụ thể tại Điều 1 của Thông tư 01/2016/TT-BTTTT quy định:
- Đối với Báo cáo Doanh thu dịch vụ viễn thông của các Công ty thì thời hạn báo cáo chậm nhất là 20 ngày cho báo cáo quý (kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý) và 30 ngày cho báo cáo năm (kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm);
- Đối với Báo cáo Doanh thu dịch vụ viễn thông của các Tổng Công ty thì thời hạn báo cáo chậm nhất là 45 ngày cho báo cáo quý (kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý) và 90 ngày cho báo cáo năm (kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm).
 
3. Hiệu lực thi hành: 
- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2016 đối với báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông từ năm 2016 trở đi;
- Đối với báo cáo của năm 2015, doanh nghiệp thực hiện báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông và gửi về Cục Viễn thông theo thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.
 

Vụ Pháp chế

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)