Thông báo Tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ TT&TT năm 2015

(Mic.gov.vn) - 

 Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 1979/QĐ-BTTTT ngày 17/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông.


 A. Giới thiệu về đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông: Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông.

Trung tâm hoạt động theo Quyết định số 45/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, Trung tâm có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông, tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Tên giao dịch quốc tế: Center for Information and Communications Services.
Tên viết tắt tiếng Anh: CENTICS
Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ để giao dịch theo quy định của pháp luật.
B. Thông tin tổ chức thi tuyển viên chức năm 2015
I. Số lượng tổ chức tuyển dụng
Số lượng tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông - đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Bộ là 08 chỉ tiêu cho 05 vị trí việc làm, cụ thể:
- Vị trí 1: Viên chức Tổ chức hành chính: 01 người.
- Vị trí 2: Viên chức Hành chính tổng hợp: 01 người.
- Vị trí 3: Viên chức Kế hoạch: 01 người.
- Vị trí 4: Viên chức Thực hiện dự án: 02 người.
- Vị trí 5: Viên chức Kế toán: 03 người.
 
II. Xác định, mô tả vị trí việc làm tuyển dụng
1. Vị trí 1: Viên chức Tổ chức hành chính: 01 người
- Quản lý hồ sơ cán bộ và hợp đồng lao động của cán bộ trong Trung tâm, thực hiện công tác hành chính trong Trung tâm;
- Tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm theo chỉ đạo của Lãnh đạo;
- Làm đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo;
       - Theo dõi công tác pháp chế, tổ chức soạn thảo các văn bản quy trình, quy phạm của Trung tâm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;
       - Theo dõi, giám sát và đề xuất công tác cải cách hành chính theo sự chỉ đạo của cấp trên;
- Phối hợp với các Phòng chức năng trong Trung tâm và các đơn vị trong Văn phòng quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo kết quả thực hiện.
2. Vị trí 2: Viên chức Hành chính tổng hợp: 01 người
       - Bảo quản và theo dõi tình hình sử dụng tài sản, công cụ dụng cụ…của Trung tâm;
       - Tiếp nhận, phân loại, vào sổ văn bản đến, sao chụp, làm thủ tục chuyển giao văn bản đến Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân trong Trung tâm;
       - Quản lý và tổ chức lưu trữ các văn bản, tài liệu theo đúng quy định hiện hành;
       - Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác ngoài Trung tâm;
       - Tiếp nhận mọi giao dịch thư điện tử, eOffice fax và điện thoại liên hệ công tác.
3. Vị trí 3: Viên chức Kế hoạch: 01 người
- Phụ trách chung về công tác kế hoạch dịch vụ, thực hiện việc thu thập và nắm bắt các thông tin phục vụ cho mọi hoạt động  theo các chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, triển khai các công việc, dự án của Trung tâm;
- Tìm kiếm đối tác, khách hàng để triển khai thực hiện các dự án của Trung tâm;
- Tổng hợp việc xây dựng, thực hiện các công việc, dự án báo cáo Lãnh đạo;
- Xây dựng, hoàn thiện và báo cáo Giám đốc ký hợp đồng.
4. Vị trí 4: Viên chức Thực hiện dự án: 02 người
- Thực hiện công tác triển khai, thi công các dự án;
- Phối hợp thực hiện công việc xây dựng kế hoạch và triển khai các công việc, dự án của Trung tâm;
- Phối hợp thực hiện khảo sát địa điểm dựng thiết kế và thi công các dự án;
- Hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ thầu các dự án của Trung tâm.
5. Vị trí 5: Viên chức Kế toán: 03 người
- Làm các công việc kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán thanh toán…
- Hạch toán, theo dõi, đối chiếu thanh quyết toán NSNN;
- Tiếp nhận và lập thu, chi tiền mặt;
- Theo dõi các chi phí quản lý;
- Tổng hợp các số liệu, báo cáo theo yêu cầu của công tác quản lý;
- Tập hợp số liệu làm các báo cáo định kỳ và đột xuất;
- Trực tiếp hạch toán và lưu giữ nhật ký chung còn lại;
- Tổng hợp, lưu giữ chứng từ gốc, lập chứng từ kế toán;
- Lập, lưu giữ sổ sách, kế toán các phần hành.
 
III. Hình thức và nội dung tổ chức tuyển dụng
Hình thức tuyển dụng: bằng hình thức xét tuyển và thi tuyển.
1. Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển: 01 chỉ tiêu cho vị trí chuyên viên Tổ chức hành chính.
1.1. Nội dung xét tuyển viên chức:
- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn và thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
1.2. Cách tính điểm:
- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
- Điểm phỏng vấn và thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm thực hành tính theo quy định.
1.3. Xác định người trúng tuyển:
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm thực hành mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
- Trường hợp người xét tuyển đáp ứng đủ các điều kiện xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP và Điều 7, Thông tư 15/2012/TT-BNV yêu cầu phải có Bằng khen Bộ trưởng hoặc cấp cao hơn về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
2. Tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển: 07 chỉ tiêu cho các vị trí:
- Vị trí 1: Viên chức Hành chính tổng hợp: 01 người;
- Vị trí 2: Viên chức Kế hoạch: 01 người;
- Vị trí 3: Viên chức Thực hiện dự án: 02 người;
- Vị trí 4: Viên chức Kế toán: 03 người.
2.1                 . Các môn thi và hình thức thi:
-    Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành hoặc lĩnh vực tuyển dụng; thời gian 180 phút.
-    Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài (thời gian 180 phút) và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng;
-    Môn điều kiện gồm có:
+ Môn Ngoại ngữ: Thi viết Tiếng Anh thời gian 60 phút;
+ Môn Tin học văn phòng: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
2.2. Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi một số môn sau:
- Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về ngoại ngữ;
       + Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
       - Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
       2.3. Cách tính điểm
       - Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
- Điểm các bài thi được tính như sau:
+ Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;
+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết và phần thi trắc nghiệm tính hệ số 2;
+ Phần thi điều kiện là ngoại ngữ, tin học văn phòng: kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi.
- Kết quả thi là tổng điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.
2.4. Xác định người trúng tuyển
- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu ở mỗi vị trí tuyển dụng.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển, nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì xét người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định trong Khoản 2, 3,4 của Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.
IV. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
1.     Tiêu chuẩn chung:
       - Có quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam;
       - Từ đủ 18 tuổi trở lên;
       - Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;
       - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
       - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
       2. Các yêu cầu khác:
       2.1. Hình thức xét tuyển: Vị trí Chuyên viên Tổ chức hành chính: 01 người.
              - Có bằng tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh.
       - Tuổi dưới 36 tuổi;
       - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tổ chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước (Có Giấy xác nhận đã làm việc và hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước).
       - Có Bằng tiếng Anh B1 trở lên;
       - Có chứng chỉ tin học loại B trở lên.
       2.2. Hình thức thi tuyển
- Vị trí Chuyên viên Hành chính tổng hợp: 01 người
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh;
+ Tuổi dưới 36 tuổi;
       + Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí hành chính tổng hợp trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước (Có Giấy xác nhận đã làm việc và hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước).
       - Vị trí Chuyên viên Kế hoạch: 01 người
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh.
+ Tuổi dưới 36 tuổi;
       + Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí xây dựng kế hoạch trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước (Có Giấy xác nhận đã làm việc và hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước).
 - Vị trí Chuyên viên Thực hiện dự án: 02 người
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học một trong các chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Tài chính ngân hàng, Báo chí.
+ Tuổi dưới 36 tuổi;
        + Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí triển khai thực hiện dự án trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước (Có Giấy xác nhận đã làm việc và hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước).
          - Vị trí Chuyên viên Kế toán: 03 người
+ Có bằng  tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Tài chính.
+ Tuổi dưới 36 tuổi;
+ Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tài chính kế toán trong đơn vị sự nghiệp Nhà nước (Có Giấy xác nhận đã làm việc và hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp Nhà nước).
       3. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển:
       - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định vể hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; không trong thời gian đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
V. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Hồ sơ (được bỏ vào bì hồ sơ có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục tài liệu bên trong), bao gồm:
1.     Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV)
2.     Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
3.     Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
4.     Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
5.      Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP)
6.     Bản sao giấy khai sinh;
7.     04 ảnh cỡ 4x6 và 02 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
Ghi chú: Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký một nguyện vọng dự tuyển vào một vị trí việc làm.
VI. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển
- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 06/11/2015 đến hết ngày 30/11/2015.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Cá nhân đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trục tiếp (không nộp hộ) tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông, Phòng 606, Nhà B, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 04.39449783, 0912026089 (Bà Đào Thị Thanh).
VII. Thời gian, địa điểm, lệ phí thi tuyển.
- Thời gian thi tuyển:
- Địa điểm thi tuyển: Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Lệ phí thi tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 260.000 đồng/thí sinh.

Văn phòng Bộ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)
BÌNH LUẬN (0)
(Tích chọn để xác nhận bạn là bạn đọc, không phải là người máy tự động)