Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009

(Mic.gov.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 02/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009, ngày 17/3/2004, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông đã chỉ thị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet thực hiện một số nội dung đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cuộc bầu cử sẽ diễn ra ngày Chủ nhật 25/4/2004.

Bộ trưởng đã chỉ đạo cho tất cả các đơn vị trong Ngành tổ chức phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được thông qua tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI và các văn bản hướng dẫn có liên quan về công tác bầu cử. Nâng cao trách nhiệm và ý thức làm chủ của cán bộ, công nhân viên chức trong việc tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu địa phương và tích cực làm tốt việc đảm bảo thông tin liên lạc và an toàn thông tin phục vụ cuộc bầu cử. Đối với Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông cần chỉ đạo các đơn vị thành viên xây dựng các phương án phục vụ thông tin liên lạc, tăng số lượng báo tạp chí, ấn phẩm về bầu cử cho cử tri góp phần vào công tác tuyên truyền phổ biến các thông tin về cuộc bầu cử cho nhân dân tại địa phương . Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với mạng lưới, thiết bị và các cơ sở viễn thông. Duy trì sự liên lạc giữa các Bưu điện tỉnh, thành phố với Cục Bưu điện Trung ương. Ưu tiên và đảm bảo tuyệt đối an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại ấn phẩm, bưu kiện, công điện, điện văn phục vụ cho công tác bầu cử. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và Internet khác phải chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, thiết bị, mạng lưới đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt và phục vụ công tác bầu cử khi có sự huy động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)