Lâm Đồng: Đưa công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2010-2013

(Mic.gov.vn) - Hội Nông dân và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp xây dựng chương trình “Đưa công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2010-2013”.


Ảnh minh họa

Chương trình nhằm mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên phạm vi toàn tỉnh. Nội dung của Kế hoạch bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin tài liệu để cho cán bộ, hội viên, nông dân hiểu rõ vị trí, vai trò của ứng dụng CNTT phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Trong giai đoạn 2010-2013, tổ chức từ 1-2 cuộc hội thảo, đưa các tin bài về CNTT của Sở TT&TT và hoạt động của Hội nông dân tỉnh, cung cấp thông tin về nông nghiệp, nông thôn trên các website để nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho các hội viên nông dân; Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, hội viên, nông dân. 70% BCH Hội nông dân các cấp sử dụng Internet trong việc tìm kiếm thông tin; Phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin nông thôn; Khai thác hiệu quả các điểm bưu điện văn hóa xã; tuyên truyền về dịch vụ viễn thông công ích, đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông; đề xuất lãnh đạo tỉnh các chính sách ưu tiên CNTT cho nông thôn; triển khai, đánh giá mô hình ứng dụng CNTT có hiệu quả.

Kế hoạch triển khai sẽ được thực hiện trong 2 giai đoạn 2010-2011 và 2012-2013. Hội Nông dân tỉnh và Sở TT&TT cũng được phân công trách nhiệm cụ thể trong việc thực hiện kế hoạch.

P.Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)