Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa, biên giới


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: VTC

3. Địa điểm: Hà Nội và 10 tỉnh

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính – Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: 2008-2010

6. Kinh phí dự án: 120.967 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đang thực hiện (năm 2009 thực hiện nốt các công việc còn lại, kết thúc dự án)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)