Giới thiệu các đối tác quốc tế


1. Cơ quan quản lý nhà nước ở nước ngoài

- MIIT

2. Các viện, tổ chức hiệp hội

3. Các tập đoàn, doanh nghiệp

- China Mobile

- Huwei

- China Telecom

Vụ HTQT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)