Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tuyển dụng công chức năm 2015


 THÔNG BÁO

Về việc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 
tuyển dụng công chức năm 2015
 
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông tin cụ thể như sau:
 
A. Số lượng công chức dự kiến tuyển dụng là 4 người, làm việc tại Hà Nội, gồm:
  - Chuyên viên Phòng Phát thanh, truyền hình: 01 người;
  - Phòng Thông tin, điện tử: 01 người;
  - Văn phòng: 02 người;
 
B. Mô tả vị trí việc làm của các vị trí cần tuyển dụng:
 
  1.Vị trí 1, Chuyên viên quản lý phát thanh, truyền hình, làm việc tại Phòng Phát thanh,  truyền hình
- Quản lý hoạt động phát thanh, truyền hình khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
- Tổng hợp nội dung thông tin báo chí phục vụ giao ban báo chí theo định kỳ.
- Tổng hợp, lưu trữ các văn bản đi - đến; xây dựng và tổng hợp các báo cáo chuyên đề, phụ lục số liệu liên quan đến hoạt động quản lý phát thanh, truyền hình.
- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, đề xuất các chính sách quản lý hoạt động phát thanh, truyền hình.
- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
- Tham gia triển khai các đề án, dự án phát thanh, truyền hình và truyền thông.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.
 
  2.Vị trí 2, Chuyên viên quản lý thông tin điện tử, làm việc tại Phòng Thông tin điện tử
- Tham gia nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin điện tử; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm thuộc lĩnh vực thông tin điện tử.
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển đối với lĩnh vực thông tin điện tử sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Tham gia thẩm định, đề xuất, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách về đặt hàng hỗ trợ phát triển lĩnh vực thông tin điện tử phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Quản lý: hoạt động cung cấp nội dung công cộng qua biên giới trên mạng thông tin điện tử tại Việt Nam; hoạt động mua, bán tin kinh tế chuyên ngành nước ngoài tại Việt Nam; nội dung quảng cáo trên mạng thông tin điện tử.
- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động và giấy dịch vụ thông tin kinh tế chuyên ngành nước ngoài tại Việt Nam cho Trưởng phòng trình Lãnh đạo ký.   - Tham gia xử lý vi phạm và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin điện tử.
- Tham gia phối hợp việc xây dựng các định mức kinh tế- kỹ thuật, chi phí và các định mức chuyên ngành khác thuộc lĩnh vực thông tin điện tử; giá thành, khung giá cước, giá cước, phí, lệ phí đối với lĩnh vực thông tin điện tử.
- Tham gia xây dựng, thẩm định, tư vấn và triển khai các chương trình, đề án, dịch vụ công ích, dịch vụ công thuộc lĩnh vực thông tin điện tử.
- Tham gia thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực thông tin điện tử.
- Báo cáo định kỳ và đột xuất với lãnh đạo Phòng, Cục về lĩnh vực được phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao.
 
 3. Vị trí 3, Chuyên viên tổ chức, quản trị và đầu tư công, làm việc tại Văn phòng
- Quản lý, theo dõi hoạt động của đơn vị sự nghiệp thuộc Cục:
+ Cơ cấu, tổ chức và chức năng nhiệm vụ; nội quy và quy chế làm việc; công tác tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động.
  + Quy hoạch công chức, viên chức; kế hoạch biên chế hàng năm; các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công chức, viên chức và người lao động.
- Thực hiện nhiệm vụ quản trị của Cục:
+ Xây dựng kế hoạch sửa chữa, trụ sở; mua sắm, bảo trì, bảo hành và bảo dưỡng trang thiết bị, phương tiện làm việc.
+ Kiểm kê định kỳ, quản lý các tài sản công thuộc Cục quản lý.
- Thực hiện nhiệm vụ đầu tư công của Cục:
+ Xây dựng kế hoạch các chương trình đầu tư công của Cục theo từng giai đoạn.
+ Tham gia xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư công đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
+ Phối hợp và tham gia công tác xây dựng đề án Cổng thông tin của Cục giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch duy trì, vận hành Cổng thông tin sau khi hoàn thành đề án trên.
- Thực hiện các công việc khác do Chánh Văn phòng giao.
 
 4. Vị trí 4, Văn thư,  làm việc tại Văn phòng
- Tiếp nhận công văn, tài liệu đến, lưu vào sổ/máy tính và chuyển giao tới Lãnh đạo Cục và các phòng chức năng, đơn vị thuộc Cục theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; Scan công văn, tài liệu để lưu trữ và phát hành theo Quy chế Văn thư lưu trữ.
- Xây dựng, sửa đổi bổ sung lịch tuần làm việc của Lãnh đạo Cục để trình Chánh Văn phòng.
 -  Tham gia xây dựng, nghiên cứu đề xuất, kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn thư lưu trữ của cơ quan.
- Tham gia xây dựng, nghiên cứu đề xuất xây dựng Nội quy của cơ quan; hướng dẫn, kiểm soát khách đến liên hệ công tác, làm việc tại Cục theo quy định.
- Tham gia công tác hành chính đối với các hội nghị, hội thảo, họp do cơ quan tổ chức; đặt, nhận báo chí theo hợp đồng đã ký kết.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng giao.
 
C. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
 
I. Điều kiện chung: Quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức
        1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức: 
        a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; 
        b) Đủ 18 tuổi trở lên; 
        c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
        d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
        đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
        e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
        g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
        2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức: 
         a) Không cư trú tại Việt Nam;
         b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
         c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
II. Các điều kiện khác: Quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, Công chức, cụ thế hóa như sau:
 
1. Đối với vị trí 1: 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí.
- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ C.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. 
 
2. Đối với vị trí 2: 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 
 
3. Đối với vị trí 3: 
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành về quản lý.
- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. 
 
4. Đối với vị trí 4: 
- Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.
- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A.
 - Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan 
 
D. Đối tượng ưu tiên trong thi tuyển công chức:
     1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
    2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;  
    3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
    4. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
   
E. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ và địa điểm nộp hồ sơ:
   
 I. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:
     1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm);
     2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp  hồ sơ dự tuyển;
     3. Bản sao Giấy khai sinh;
    4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Trong trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
    5. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
     6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
     7. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4x6cm (sau ảnh ghi: họ, tên, ngày, tháng, năm sinh);
     8. Các bản chụp trên khi trúng tuyển phải xuất trình bản gốc để kiểm tra và bổ sung bản sao công chứng để hoàn thiện hồ sơ công chức;
(Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại).
 
II. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/12/2015 đến hết ngày 23/12/2015 (không tính Thứ 7, Chủ nhật)
Sáng: từ 08h30 đến 11h30; Chiều: từ 14h00 đến 16h30
 
III. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:
Văn phòng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, số 17 Phố Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.39448034 (296). Cá nhân đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ nộp hộ.
 
G. Hình thức và nội dung thi tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển; lệ phí thi tuyển:
 
I. Hình thức và nội dung thi tuyển:
1. Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành tương ứng với vị trí dự tuyển. 
3. Môn ngoại ngữ: Thi viết hoặc thi vấn đáp 01 bài tiếng Anh.
4. Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm 01 bài.
 
II. Thời gian, địa điểm thi tuyển và lệ phí thi tuyển:
1. Thời gian thi tuyển: Dự kiến 03/02/2015 – 04/02/2015.
2. Địa điểm thi tuyển: Dự kiến tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, số 17, Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Lệ phí thi tuyển: Theo quy định của Nhà nước (Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức): dự kiến 260.000đồng/thí sinh.
 
H. Điều kiện miễn thi một số môn:
Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau:
1. Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)