Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Đo kiểm và dịch vụ phát thanh truyền hình năm 2013


DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC
TẠI TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ DỊCH VỤ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH NĂM 2013
 
 

STT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Giới
tính
Quê quán
Vị trí dự tuyển
Trình độ đào tạo, chuyên ngành
Chứng chỉ
Đối tượng ưu tiên
1
Lương Đình Trung
20/01/1980
Nam
Bắc Lý, Lý Nhân, Hà Nam
Phụ trách kế toán
Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán
- Kế toán trưởng;
- Tiếng Anh C;
- Tin văn phòng B.
Không
2
Trần Mạnh
16/4/1980
Nam
Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình
Kỹ sư
Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử
- Tiếng Anh C;
- Tin học văn phòng B.
Không

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)