Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông tuyển dụng viên chức năm 2013


 

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2013 của
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
 
 
Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông là đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (xem thêm thông tin tại Website: www.niics.gov.vn), cần tuyển nhân sự với các thông tin cụ thể như sau:
 
I. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam;
2. Từ 18 đến không quá 45 tuổi;
3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
4. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
5. Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
6. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
7. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; không trong thời gian đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
II. Số lượng và yêu cầu cụ thể về vị trí cần tuyển
Số lượng tuyển dụng: 07 chỉ tiêu. Yêu cầu cụ thể như sau:

1.Vị trí: 01 Nghiên cứu viên Tổng hợp (Làm việc tại Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế)
Mô tả công việc
 
- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách, đề án, mô hình phát triển các lĩnh vực về thông tin và truyền thông;
- Tổng hợp và thực hiện các nhiệm vụ của thường trực Tổ điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tuyến biên giới Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Yêu cầu
 
-   Nam, Nữ dưới 45 tuổi;      
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế;
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C trở lên;
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm nghiên cứu xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch trong lĩnh vực thông tin, truyền thông.         
2.Vị trí: 01 Nghiên cứu viên hợp tác quốc tế (Làm việc tại Ban Tổng hợp và Hợp tác quốc tế)
Mô tả công việc
 
- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, kế hoạch, cơ chế, chính sách, đề án, mô hình phát triển các lĩnh vực về thông tin và truyền thông;
- Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, kế hoạch hợp tác quốc tế của Viện trong lĩnh vực về thông tin và truyền thông;
- Tổng hợp và thực hiện các công tác hợp tác quốc tế và các dự án hợp tác quốc tế của Viện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Yêu cầu
 
-   Nam, Nữ dưới 45 tuổi;      
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ Tiếng Anh;
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác quốc tế.         
3.Vị trí: 01 nghiên cứu viên Trung tâm Chuyển giao công nghệ thông tin và truyền thông
Mô tả công việc
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng, triển khai và chuyển giao các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông;
Tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, thẩm định các chương trình, công trình, dự án, sản phẩm, dịch vụ, các giải pháp công nghệ, tích hợp hệ thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông;
Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về các lĩnh vực: xây dựng, tích hợp, xử lý, khai thác dữ liệu, vận hành hệ thống trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
Hỗ trợ, hướng dẫn triển khai ứng dụng và xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông.
Yêu cầu
Nam dưới 45 tuổi, Nữ dưới 40 tuổi;
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật như công nghệ thông tin hoặc vật lý vô tuyến;
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C trở lên;
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm nghiên cứu xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch trong lĩnh vực công nghệ thông thông tin và truyền thông.
4. Vị trí: 01 nghiên cứu viên công nghệ thông tin (Làm việc tại Ban Công nghệ thông tin) 
Mô tả công việc
Nghiên cứu và xây dựng tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp phát triển trong lĩnh vực CNTT;
Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động và tham gia nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực CNTT;
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin; Điều tra, thu thập thông tin liên quan đến đến các lĩnh vực CNTT; nghiên cứu thống kê, phân tích, đánh giá hiện trạng, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và trong nước, dự báo xu hướng phát triển của thế giới, khu vực và trong nước.
Yêu cầu
Nam dưới 45 tuổi, Nữ dưới 40 tuổi;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin;
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C trở lên;
Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu các dự án, đề tài về công nghệ thông tin.
5. Vị trí: 01 nghiên cứu viên tự động hóa (Làm việc tại Ban Công nghệ thông tin) 
Mô tả công việc
 
Nghiên cứu, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực CNTT;
Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề NCKH trong nước và quốc tế liên quan được về lĩnh vực CNTT;
Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Viện tổ chức nghiên cứu, tư vấn các lĩnh vực liên quan tới phát triển CNTT phục vụ yêu cầu của thị trường;
- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược, chính sách đảm bảo an toàn an ninh thông tin và truyền thông.
Yêu cầu
 
- Nam dưới 45 tuổi, Nữ dưới 40 tuổi;
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin, tự động hóa;
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C trở lên; Tin học văn phòng trình độ B trở lên đối với ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Tự động hóa;
- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu các dự án, đề tài về công nghệ thông tin.
6. Vị trí: 01 nghiên cứu viên Điện tử - Viễn thông (Làm việc tại Ban Cơ sở hạ tầng Thông tin và Truyền thông)
Mô tả công việc
- Nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;
- Nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông;
- Nghiên cứu và xây dựng cơ chế chính sách quản lý tài nguyên thông tin và truyền thông (tần số, kho số, tên miền, đại chỉ internet, mã bưu chính…);
- Nghiên cứu và xây dựng các đề án, dự án trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức, tham gia các khóa phổ biến, truyền bá kiến thức trong lĩnh vực thuộc phạm vi nghiên cứu của Ban; 
Yêu cầu
Nam dưới 45 tuổi, Nữ dưới 40 tuổi;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử Viễn thông;
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C trở lên;
- Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu các dự án, đề tài về điện tử viễn thông.     
7. Vị trí: 01 nghiên cứu viên báo chí (Làm việc tại Ban Thông tin, Báo chí, xuất bản và Quảng cáo)
Mô tả công việc
- Nghiên cứu, xây dựng tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình giải pháp trong lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo.
- Nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển đánh giá các tác động liên quan đến các vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo.
- Tham gia nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo.
- Điều tra, khảo sát, đánh giá và cung cấp thông tin, tư liệu trong lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo để hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Viện và Bộ.
- Tổ chức, hợp tác, thực hiện các dự án có liên quan trong lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản và quảng cáo.
- Tổ chức tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Ban phụ trách.
Yêu cầu
Nam, Nữ dưới 45 tuổi;
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành báo chí;
Tham gia biên tập, viết tin bài;
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C trở lên;
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu các dự án, đề tài về báo chí, xuất bản và quảng cáo.     

III. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
 
IV. Nội dung thi và hình thức thi
1. Các môn thi và hình thức thi:
- Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; thời gian 120 phút;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài (thời gian 180 phút) và phỏng vấn trực tiếp (thời gian 30 phút) về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
- Môn ngoại ngữ: thi viết Tiếng Anh thời gian 60 phút;
- Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
2. Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi một số môn sau:
a) Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
 
V. Ưu tiên trong thi tuyển viên chức
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển.
 
VI. Hồ sơ thi tuyển
Hồ sơ (được bỏ vào bì hồ sơ có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục tài liệu bên trong), bao gồm:
1- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Phụ lục 1);
2- Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển đang công tác, học tập (còn giá trị trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
3- Bản sao Giấy khai sinh;
4- Bản photo công chứng các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
5- Công văn có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị đang công tác về những công trình khoa học tham gia nghiên cứu;
6- Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
7- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
8- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
9- 04 ảnh cỡ 4x6 và 02 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
 
VII. Thời gian nhận nhận hồ sơ:
- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 15/6/2013 đến ngày 15/7/2013.
- Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ về Phòng Tổ chức Hành chính, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, tầng 7 tòa nhà số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 04-35565340(11).
 
VIII. Thời gian thi và Lệ phí thi: sẽ có thông báo cụ thể sau.
 
 

 
VIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PHỤ LỤC 1:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
………….., ngày     tháng     năm 20 …..
 
 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)
 
Họ và tên:                                                                      Nam, Nữ:
Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên lạc:
Dân tộc:
Trình độ và chuyên ngành đào tạo:
Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;
4. ….
Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyển dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  
nh đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyển dụng viên chức;
(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;
(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)