Bộ Thông tin và Truyền thông tuyển dụng công chức năm 2012


Triển khai Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2012. Bộ thông tin và Truyền thông Thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại Vụ : Hợp tác quốc tế, Công nghệ thông tin, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế, Bưu chính và Văn phòng Bộ với các thông tin cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển
1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam;
2. Đủ 18 tuổi trở lên;
3. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
4. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển.
5. Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ;
6. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
7. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; không trong thời gian đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Số lượng và yêu cầu cụ thể về vị trí cần tuyển
1. Vụ Bưu chính

Tuyển 03 chỉ tiêu bao gồm 01 chuyên viên làm công tác thống kê, 01 chuyên viên quản lý chất lượng và 01 chuyên viên quản lý về cước bưu chính. Yêu cầu cụ thể:
- Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành luật, ngoại ngữ (tiếng Anh), kinh tế, quản trị kinh doanh;
- Tiếng Anh trình độ C trở lên; Tin học văn phòng trình độ B trở lên;
- Không nói ngọng, không nói lắp.
- Đối với vị trí chuyên viên làm công tác thống kê: yêu cầu có ít nhất 3 năm làm công tác thống kê trong lĩnh vực bưu chính.

2. Vụ Công nghệ thông tin
Tuyển 02 chỉ tiêu bao gồm 01 chuyên viên về chính sách phát triển công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin và 01 chuyên viên làm công tác kế hoạch, tổng hợp, đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Yêu cầu cụ thể:
- Tốt nghiệp đại học trong nước loại trung bình khá trở lên một trong các chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tin học, kinh tế đối ngoại, kinh tế quốc tế; hoặc tốt nghiệp đại học nước ngoài chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, kinh tế.
- Trình độ ngoại ngữ:
+ Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học trong nước phải có tiếng Anh trình độ C hoặc IELTS 6.0 hoặc TOEFL 550 trở lên;
+ Đối với trường hợp tốt nghiệp đại học nước ngoài, chương trình học phải được đào tạo bằng tiếng Anh.
- Có ít nhất 01 năm làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Không nói ngọng, không nói lắp.

3. Vụ Hợp tác quốc tế
Tuyển 01 chuyên viên làm công tác kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Yêu cầu cụ thể:
- Trình độ chuyên môn: tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành thương mại, kinh tế;
- Trình độ ngoại ngữ: tốt nghiệp đại học ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng Anh).
- Kỹ năng diễn đạt, giao tiếp tốt; không nói ngọng, không nói lắp;
- Có kinh nghiệm (5 năm trở lên) làm việc trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế;

4. Vụ Kế hoạch -Tài chính
Tuyển 02 chỉ tiêu bao gồm 01 chuyên viên làm công tác tổng hợp và 01 chuyên viên quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật. Yêu cầu cụ thể:
- Đối với chuyên viên tổng hợp:
+ Tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, xã hội;
+ Tiếng Anh: trình độ C trở lên;
+ Không nói ngọng, không nói lắp;
- Đối với chuyên viên quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật:
+ Tốt nghiệp sau đại học chuyên ngành kinh tế.
+ Tiếng Anh: trình độ C trở lên.
+ Có thời gian làm công tác quản lý tài chính - kế toán từ 5 năm trở lên ;
+ Không nói ngọng, không nói lắp;

5. Vụ Khoa học và Công nghệ 
Tuyển dụng 02 chỉ tiêu, bao gồm 01 chuyên viên quản lý về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và 01 chuyên viên quản lý về tiêu chuẩn hoá, đánh giá tác động môi trường. Yêu cầu cụ thể:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử viễn thông hoặc vật lý vô tuyến điện đạt loại khá trở lên;
- Tiếng Anh trình độ B trở lên; Tin học văn phòng;
- Đã có kinh nghiệm làm việc về quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn/quy chuẩn trong các lĩnh vực có liên quan tối thiểu 1 năm;
- Không nói ngọng, không nói lắp.

6. Vụ Pháp chế
Tuyển 02 chỉ tiêu, bao gồm 01 chuyên viên làm công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi công tác thực thi pháp luật về thông tin và truyền thông; 01 chuyên viên chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giám định tư pháp chuyên ngành thông tin và truyền thông và phối hợp trong công tác xây dựng văn bản liên quan đến lĩnh vực thanh tra hành chính, hình sự. Yêu cầu cụ thể:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật;
- Tiếng Anh trình độ C trở lên;
- Tin học văn phòng trình độ B trở lên.
- Không nói ngọng, không nói lắp.

7. Văn phòng Bộ
Tuyển dụng 03 chỉ tiêu, bao gồm 01 chuyên viên Tổng hợp, 01 chuyên viên Thư ký - Tổng hợp và 01 cán sự làm công tác văn thư lưu trữ. Yêu cầu cụ thể:
- Đối với chuyên viên Tổng hợp và chuyên viên Thư ký - Tổng hợp:
+ Tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông;
+ Tiếng Anh trình độ C trở lên;
+ Không nói ngọng, không nói lắp; cao trên 1m60;
+ Kinh nghiệm: đã từng tham gia nghiên cứu, xây dựng các đề tài về công nghệ thông tin (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng lao động công tác Văn phòng tại cơ quan quản lý nhà nước từ 01 năm trở lên hoặc đã từng đạt các giải thưởng quốc gia về công nghệ thông tin.
- Đối với cán sự Văn thư - Lưu trữ:
+ Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành văn thư lưu trữ trở lên;
+ Tiếng Anh trình độ B; Tin học Văn phòng trình độ B;
+ Không nói ngọng, không nói lắp; cao trên 1m60;
+ Kinh nghiệm: có thời gian làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động trong công tác Văn thư lưu trữ tại cơ quan quản lý nhà nước từ 1 năm trở lên.

III. Hình thức tuyển dụng:  Thi tuyển.

IV. Nội dung thi và hình thức thi
1. Các môn thi và hình thức thi đối với ngạch chuyên viên:
- Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; thời gian 180 phút;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài (thời gian 180 phút) và thi trắc nghiệm 01 bài (thời gian 45 phút) về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
- Môn ngoại ngữ: thi viết Tiếng Anh thời gian 90 phút;
- Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian 45 phút.
2. Các môn thi và hình thức thi đối với ngạch cán sự và tương đương:
- Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; thời gian 120 phút;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài (thời gian 120 phút) và thi trắc nghiệm 01 bài (thời gian 30 phút) về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng;
- Môn ngoại ngữ: thi viết thời gian 60 phút;
- Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút.
3. Điều kiện miễn thi một số môn
Người đăng ký dự tuyển được miễn thi một số môn sau:
a) Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
b) Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
V. Ưu tiên trong thi tuyển công chức
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.
2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển. 
VI. Hồ sơ thi tuyển
Hồ sơ (được bỏ vào bì hồ sơ có ghi tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, danh mục tài liệu bên trong), bao gồm:
1- Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu tại trang cuối Thông báo này);
2- Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển đang công tác, học tập (xác nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
3- Bản sao Giấy khai sinh;
4- Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
5- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
6- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
7- 02 ảnh cỡ 4x6 và 02 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
Các bản chụp trên khi trúng tuyển phải xuất trình bản chính để kiểm tra và bổ sung bản sao công chứng để hoàn thiện hồ sơ công chức.

VII. Thời gian nhận nhận hồ sơ:
- Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 08/8/2012 đến ngày 08/9/2012.
- Thí sinh trực tiếp nộp hồ sơ về các Vụ có nhu cầu tuyển dụng và Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại liên hệ:
- Vụ Bưu chính: (04) 38226625;
- Vụ Công nghệ thông tin: (04) 39436404;
- Vụ Hợp tác quốc tế: (04) 38228383;
- Vụ Kế hoạch - Tài chính: (04) 8228382;
- Vụ Khoa học và Công nghệ: (04) 39437328;
- Vụ Pháp chế: (04) 39437312;
- Văn phòng Bộ: (04) 39434100.
VIII. Thời gian thi và Lệ phí thi: sẽ có thông báo cụ thể sau.
Mọi chi tiết về nội dung hồ sơ, tổ chức thi tuyển: thí sinh liên hệ trực tiếp với các Vụ có nhu cầu tuyển dụng và Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông theo điện thoại nêu trên ./.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Phụ lục 1: Đơn đăng ký dự tuyển công chức (mẫu) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày ….. tháng ….. năm 20……

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Họ và tên: Nam, nữ:
Ngày sinh:
Quê quán:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện nay:
Điện thoại liên lạc:
Dân tộc:
Trình độ và chuyên ngành đào tạo:
Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)
Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký thi tuyển công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông, tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký thi tuyển công chức theo thông báo của quý Cơ quan.
Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ thi tuyển, gồm:
1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;
2. Bản sao giấy khai sinh;
3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (2)
4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
6. Hai (02) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc; hai (02) ảnh cỡ 4 x 6.
Tôi cam đoan hồ sơ thi tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

Ghi chú:
(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;
(2) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức.

Tải về file thông báo tại đây

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)