Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực viễn thông (tháng 10/2011)


1. Đơn vị kiến nghị: Bình Định, Điện Biên, Bình Phước, Gia Lai, Ninh Thuận, Yên Bái

Nội dung: Hoạt động đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng (BTS).

Ý kiến trả lời:

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Do đó các hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng được thực hiện theo Luật Xây dựng và Nghị định này. Ngoài ra Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng như Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.
 
Liên quan đến cấp phép xây dựng các trạm thu phát sóng BTS: Việc cấp phép xây dựng nói chung vào thời điểm hiện tại được quy định trong Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho việc triển khai  thi công các trạm thu phát sóng ở các đô thị Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Xây dựng đã có Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 11/12/2007 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng, khi Nghị định này được ban hành sẽ bao gồm cả nội dung cấp phép đối với trạm BTS.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)