Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin (tính đến 30/8/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Điện Biên

Nội dung:   Đề nghị Bộ có ý kiến đối với UBND các tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách về CNTT theo NĐ 64/2007/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ chính của cơ quan chuyên trách về CNTT, cụ thể một số nhiệm vụ chưa được UBND giao cho Sở TTTT thực hiện.

Ý kiến trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 1561/BTTTT-ƯDCNTT ngày 19/5/2008 về việc hướng dẫn chuyển giao các kết quả của Đề án 112 tại các tỉnh, thành phố. Tại Công văn này, Bộ đã nêu rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở Bưu chính, Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông) - cơ quan chuyên trách về CNTT; Đồng thời, Bộ cũng đã hướng dẫn UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chuyển giao chức năng nhiệm vụ của Ban Điều hành đề án 112 và các đơn vị có liên quan cho cơ quan chuyên trách về CNTT tại địa phương (theo quy định tại Điều 46, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước).

2. Đơn vị kiến nghị: Bình Định, Yên bái

Nội dung:  Hỗ trợ, ưu tiên kinh phí trong hoạt động CNTT

Ý kiến trả lời:

 
a. Về đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí cho chi ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước:
 
Kiến nghị:
Sở Thông tin Truyền thông Bình Định: Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã quan tâm đầu tư ngân sách cho phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên do ngân sách của địa phương còn rất hạn chế nên nguồn kinh phí này là không đáng kể (khoảng 1 tỷ/năm). Vì vậy kính đề nghị Bộ có văn bản với UBND tỉnh ưu tiên kinh phí trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái: Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái có một số dự án đầu tư ứng dụng CNTT nằm trong danh mục các dự án tạm dừng đầu tư trong năm 2011. Do vậy 6 tháng đầu năm 2011 các kế hoạch đề ra để thực hiện các dự án này đều không thực hiện được.
Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ưu tiên đầu tư để thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, đảm bảo mục tiêu của Chính phủ “sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT, truyền thông”.
 
Trả lời:
 Việc ưu tiên bố trí kinh phí cho chi ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đã được nêu rõ trong Điều 26, 27 và 28 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 Liên Bộ Tài chính – Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước cũng đã có một phần riêng quy định về lập, phân bổ, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước chi ứng dụng công nghệ thông tin.
Tại Điều 2 Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 cũng nêu rõ: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm kinh phí (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên) để thực hiện các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch 5 năm, hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Như vậy, cơ sở pháp lý để bố trí kinh phí cho chi ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước là đã có. Tuy nhiên, việc triển khai như thế nào lại phụ thuộc vào điều kiện thực tế tại địa phương, khả năng ngân sách cũng như sự quan tâm của các cấp Lãnh đạo tỉnh, thành phố.
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1804/BTTTT-ƯDCNTT ngày 20/6/2011 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2012 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu về ứng dụng CNTT tại địa phương, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh căn cứ các văn bản hướng dẫn nêu trên để lập kế hoạch chi ứng dụng CNTT năm 2012 của địa phương và bảo vệ kế hoạch đã lập trước các cơ quan thẩm định.
 
b. Về ưu tiên bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ cho các tỉnh khó khăn:
 
Kiến nghị:
Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái: Các tỉnh khó khăn như tỉnh Yên Bái hằng năm được cấp kinh phí cho sự nghiệp phát triển CNTT rất hạn chế do đó khó có thể đảm bảo việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, đề nghị Bộ cần có định hướng và kế hoạch ưu tiên bố trí nguồn ngân sách Trung ương cho các tỉnh khó khăn.
 
Trả lời:
Tại Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 và Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010, Yên Bái đều có trong danh sách các tỉnh khó khăn được Ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí.
Đến Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 thì đã xác định rõ kinh phí chi cho ứng dụng CNTT tại địa phương nào thì do ngân sách địa phương đó bảo đảm. Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với một số địa phương khó khăn để bảo đảm kinh phí triển khai các nội dung xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các địa phương nhằm bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các cơ quan nhà nước khi triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn có quy mô quốc gia. Các cơ quan chủ trì triển khai các hệ thống này có trách nhiệm đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trên cơ sở nhu cầu thực tế, bảo đảm tránh trùng lặp, lãng phí. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ cụ thể hàng năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Như vậy từ năm 2010 Ngân sách Trung ương không bố trí nguồn kinh phí riêng để hỗ trợ các địa phương khó khăn triển khai chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Vì chi ứng dụng CNTT được tổng hợp chung trong chi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương, các địa phương khó khăn thuộc diện được hỗ trợ cân đối ngân sách sẽ đạt được ngân sách Trung ương hỗ trợ thông qua quá trình bảo vệ dự toán ngân sách của địa phương mình.
 
c. Về tổ chức tập huấn chuyên sâu một số nội dung liên quan tới công tác lập, thẩm định dự án CNTT
 
Kiến nghị:
Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái: Nghị định số 102/2009/NĐ-CP và một số các Thông tư hướng dẫn thực hiện đã được ban hành tuy nhiên công tác triển khai tại địa phương còn nhiều khó khăn, do vậy đề nghị Bộ chỉ đạo các Cục, Vụ, Viện tổ chức tập huấn chuyên sâu một số nội dung liên quan tới công tác lập, thẩm định dự án CNTT cho cán bộ các Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh nhằm triển khai tốt Nghị định 102
 
Trả lời:
Hàng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông đều tổ chức các Hội thảo tập huấn về quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP. Dự kiến trong Quý III năm 2011 sẽ tổ chức tập huấn khu vực miền Bắc.
Ngoài ra, nếu có nhu cầu, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh có thể liên hệ với các cơ sở đào tạo đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép đào tạo để tổ chức hoặc cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT theo quy định tại Nghị định số 102.
 
d. Về đơn giá, dự toán cho việc lập dự án CNTT
 
Kiến nghị:
Sở Thông tin Truyền thông Yên Bái: Đơn giá, dự toán cho việc lập dự án CNTT chưa được Bộ ban hành do đó trong quá trình lập, thẩm định dự án gặp nhiều khó khăn.
 
Trả lời:
Trong thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã xúc tiến việc nghiên cứu xây dựng các định mức chuyên ngành phục vụ cho việc lập dự án CNTT. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề mới cần thu thập, khảo sát kỹ thông tin nên tiến độ chưa được như mong muốn. Gần đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 933/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sự ra đời của văn bản này cơ bản đáp ứng nhu cầu xác định một số chi phí cơ bản về quản lý dự án và tư vấn đầu tư trong dự án ứng dụng CNTT.

3. Đơn vị kiến nghị: Điện Biên, Long An, Ninh Bình, Nghệ An, Yên Bái

Nội dung:  Chế độ đãi ngộ đặc thù đối với cán bộ chuyên trách về CNTT

Ý kiến trả lời:

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao về xây dựng chính sách ưu đãi thích hợp cho cán bộ, công chức chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang nghiên cứu, triển khai thực nhiệm vụ này.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)