Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực quản lý chất lượng (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai

Nội dung:   Sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2009/TT-BTTTT

Ý kiến trả lời:

Hiện tại Bộ TTTT đang xây dựng Thông tư quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện để thay thế Thông tư 09/2009/TT-BTTTT ngày 24/03/2009 quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông. Dự thảo Thông tư mới đã được hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ để ký ban hành, theo quy định tại Thông tư mới thì sẽ không còn quy định về công bố sự phù hợp. Do vậy doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện thủ tục công bố sự phù hợp đối với trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS).

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)