Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực báo chí (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Yên Bái

Nội dung:   Sửa đổi Luật Báo chí

Ý kiến trả lời:

Bộ Văn hóa-Thông tin trước đây đã tiến hành tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Thực hiện Nghị quyết số 11/2007/QH12 kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII, ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) và năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiến hành xây dựng dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đã trình Chính phủ năm 2009. Sau khi Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình dự thảo Luật Báo chí vào thời điểm thích hợp, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiếp tục rà soát và thực hiện xây dựng Luật Báo chí mới theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. 

2. Đơn vị kiến nghị: Hà Nội, Hải Phòng

Nội dung:   Sửa đổi Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT

Ý kiến trả lời:

Thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí được giao xây dựng Thông tư hướng dẫn xuất bản bản tin để thay thế Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT, hiện nay dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ (mic.gov.vn) để xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân và dự kiến Thông tư sẽ được ban hành khoảng cuối tháng 7/2011. Các kiến nghị về nội dung, Cục Báo chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố góp ý cho dự thảo thông tư trên trang thông tin điện tử nêu trên.

3. Đơn vị kiến nghị: Yên Bái

Nội dung:   Phối hợp trong công tác cấp phép cho các cơ quan báo chí tăng trang, tăng kỳ, mở rộng khuôn khổ, quảng cáo vượt quá quy định

Ý kiến trả lời:

Việc tăng trang, tăng kỳ, mở rộng khuôn khổ của cơ quan báo chí được quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 16/2010/TT-BTTTT ngày 19/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo đó khi có nhu cầu tăng trang, tăng kỳ, mở rộng khuôn khổ, cơ quan báo chí có văn bản đề nghị gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ sẽ có văn bản trả lời về việc đồng ý hay không đồng ý chứ không phải cấp phép và Nghị định 51 cũng như Thông tư 16 cũng không quy định cần có ý kiến thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông như kiến nghị.

4. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai

Nội dung:   Quy chế quản lý Văn phòng đại diện cơ quan báo chí, Phóng viên thường trú tại các địa phương

Ý kiến trả lời:

Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy định cụ thể về điều kiện thành lập cơ quan đại diện cơ quan báo chí tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiêu chuẩn phóng viên thường trú và trong hồ sơ xin thành lập cơ quan đại diện có danh sách nhân sự cơ quan đại diện, văn bản quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đại diện.
Căn cứ theo quy định của Luật Báo chí, Nghị định số 51/2002/NĐ-CP và Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT và hồ sơ khi xin phép thành lập cơ quan đại diện, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn theo quy định.
Về quy chế quản lý Văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên thường trú, Cục Báo chí sẽ nghiên cứu thêm để tham mưu cho Bộ xem xét.

5. Đơn vị kiến nghị: Bình Phước, Yên Bái

Nội dung:   Tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực quản lý Nhà nước về báo chí

Ý kiến trả lời:

Việc quản lý nhà nước được thực hiện trên cơ sở pháp luật, nếu trong quá trình thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố có vướng mắc gì thì có thể trao đổi với Cục Báo chí thông qua văn bản hoặc gọi điện thoại.
Thời gian tới, khi có văn bản pháp luật mới được ban hành hoặc có những vấn đề cần hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu, Cục Báo chí sẽ tổ chức các lớp để thực hiện việc này nhằm bảo đảm cán bộ làm quản lý nhà nước về báo chí thực hiện đúng quy định và có hiệu quả, tạo điều kiện cho báo chí phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)