Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực pháp chế (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Trà Vinh, Yên Bái

Nội dung:   Tổ chức tập huấn hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ Luật mới cho địa phương

Ý kiến trả lời:

Ngày 20/4/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 552/QĐ-BTTTT Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông (xin gửi kèm theo), theo Kế hoạch, việc phổ biến 03 đạo luật mới ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành sẽ được tiến hành trong Quý II và III năm 2011. Tuy nhiên, do Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bưu chính chưa được Chính phủ ban hành, nên Bộ dự kiến sẽ tổ chức phổ biến cả 03 đạo luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công chức các Sở Thông tin và Truyền thông vào Quý III năm 2011.

 Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)