Trả lời kiến nghị đề xuất của địa phương trong lĩnh vực viễn thông (tính đến 30/6/2011)


 

1. Đơn vị kiến nghị: Gia Lai

Nội dung:  Ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Viễn thông

Ý kiến trả lời:

Đã ban hành Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 25/4/2001 (có hiệu lực từ 01/6/2011) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
Đã ban hành Nghị định 50/2011/NĐ-CP ngày 24/6/2011 (có hiệu lực từ 15/8/2011) Sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông.

2. Đơn vị kiến nghị: Trà Vinh

Nội dung: Hướng dẫn phân loại trạm BTS 

Ý kiến trả lời:

Theo thông tư liên tịch số 112/2007/TTLT/BXD-BTTTT quy định cách phân loại trạm BTS:
- Trạm BTS loại 1: Là công trình xây dựng bao gồm nhà trạm và cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động được xây dựng trên mặt đất.
- Trạm BTS loại 2: Là cột ăngten thu, phát sóng thông tin di động và thiết bị phụ trợ được lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng.
Với 2 trường hợp thắc mắc của Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh:
- Trường hợp 1: Thiết bị phụ trợ được lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng và cột ăngten thu, phát sóng được xây dựng trên mặt đất.
- Trường hợp 2: Cột ăngten thu, phát sóng được lắp đặt trên các công trình đã được xây dựng và phần nhà trạm được xây dựng trên mặt đất.
Như vậy:

Trường hợp 1: Trạm BTS loại 1, trường hợp 2 : Trạm BTS loại 2.

3. Đơn vị kiến nghị: Nghệ An

Nội dung: Công bố về ảnh hưởng của sóng điện từ trạm BTS đến sức khỏe con người 

Ý kiến trả lời:

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1251/BBCVT- KHCN ngày 28/6/2006 gửi Văn phòng Chính phủ nêu rõ kết luận của WHO là chưa có bằng chứng khoa học cho thấy sóng điện từ của các trạm thu phát sóng gây nguy hiểm cho sức khoẻ. Bộ KH&CN cũng đã có công văn số 616/BKHCN-KHCNN gửi Văn phòng Chính phủ nêu rõ: “Có thể kết luận rằng chưa có bằng chứng cho thấy trường điện từ của các trạm thu phát thông tin di động và các thiết bị điện thoại di động gây ảnh hưởng có hại cho con người”.
Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ban hành Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-255:2006 về phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ nhằm đánh giá mức độ phơi nhiễm quy định trong TCVN 3718-1:2005. Ban hành các Quyết định số 31/2006/QĐ-BBCVT và 32/2006/QĐ-BBCVT ngày 6/9/2007 về kiểm định công trình viễn thông ( có hiệu lực từ 1/1/2007). Sau khi triển khai lắp đặt, trạm BTS phải được kiểm định, nếu tuân thủ TCVN 3718-1:2005 thì mới được cấp giấy chứng nhận hoạt động .

Như vậy, có thể kết luận rằng, người dân sống xung quanh khu vực có đặt trạm thu phát sóng điện thoại di động đều an toàn, không bị ảnh hưởng đến sức khỏe.Việc ảnh hưởng phơi nhiễm của các trạm BTS từ trước đến nay đã được tuyên truyền rộng rãi rất nhiều lần. Đại đa số nhân dân đều hiểu biết được vấn đề này. Trong trường hợp có một số nhân dân trên địa bàn còn chưa thông suốt, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cần chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại địa phương thông qua các trang bị thông tin trên các phương tiện đại chúng như báo, đài, truyền hình địa phương v.v

4. Đơn vị kiến nghị: Bình Phước, Gia Lai, Hà Nam

Nội dung:  Quy định về quản lý mạng ngoại vi; dùng chung cơ sở hạ tầng mạng viễn thông

Ý kiến trả lời:

a) Quy định quản lý mạng ngoại vi:
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Trong đó đã quy định chi tiết về quản lý mạng ngoại vi (Điều 40, 41, 42, 43, 44): Quy hoạch mạng ngoại vi; Cấp phép xây dựng mạng ngoại vi; Thiết kế, xây dựng, sử dụng mạng ngoại vi trong toà nhà, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác để lắp đặt mạng ngoại vi; Hạ ngầm, chỉnh trang đường cáp viễn thông. Ngoài ra việc thiết kế, thi công mạng ngoại vi phải tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định.
b) Sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng viễn thông:
Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng quy định về việc sử dụng chung hạ tầng mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông trên nguyên tắc sau:
- Về cơ bản dựa trên nguyên tắc đàm phán kinh tế, kỹ thuật, dựa trên lợi ích thương mại của các bên.
- Cơ quan quản lý Nhà nước sẽ can thiệp và bắt buộc sử dụng chung trong trường hợp: đối với phương tiện viễn thông thiết yếu, khi yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và trong một số trường hợp phục vụ các nhiệm vụ công ích của Nhà nước.

- Đối với các công trình viễn thông thụ động yêu cầu tăng cường sử dụng chung giữa các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp viễn thông xây dựng quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động, UBND Tỉnh/Thành phê duyệt quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động có xem xét việc sử dụng chung giữa các doanh nghiệp viễn thông và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật liên ngành, Cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tham gia quá trình đàm phán giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và yêu cầu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giải trình, đáp ứng sử dụng chung cơ sở hạ tầng khi cần thiết trên cơ sở việc sử dụng chung đảm bảo đủ bù đắp chi phí và có tỷ lệ lợi nhuận hợp lý.

5. Đơn vị kiến nghị: Long An

Nội dung: Hướng dẫn xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Ý kiến trả lời:

Luật Viễn thông đã được Quốc hội thông qua (có hiệu lực từ 01/07/2010), trong đó Chương IX - Quy định về Công trình Viễn thông, có các Điều về Quy hoạch công trình viễn thông, Đất sử dụng cho công trình viễn thông, Thiết kế xây dựng công trình viễn thông, Sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Quản lý công trình viễn thông.
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Trong đó đã quy định chi tiết các vấn đề này:
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, phê duyệt, công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, đưa nội dung quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động có liên quan vào quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000, 1/500 của địa phương.
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động bao gồm:
- Quy hoạch xây dựng công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng của doanh nghiệp viễn thông trong đó xác định cụ thể quy mô, phạm vi, vị trí đối với việc xây dựng, lắp đặt các công trình này;
- Quy hoạch mạng ngoại vi trong đó xác định yêu cầu, điều kiện đối với vị trí lắp đặt cột ăng ten; tuyến, hướng xây dựng cột treo, cống, bể, ống cáp.
Như vậy, Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động có quy hoạch cứng (định lượng) giống như quy hoạch các công trình xây dựng (xác định quy mô, phạm vi, vị trí xây dựng) đối với công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng.
Ví dụ: Quy hoạch cụ thể quy mô, phạm vi, vị trí xây dựng Công trình chuyển mạch viễn thông đường dài khu vực.
Và quy hoạch mềm (định hướng) với việc xác định yêu cầu, điều kiện đối với vị trí lắp đặt cột ăng ten; tuyến, hướng xây dựng cột treo, cống, bể, ống cáp.
Ví dụ: Để đảm bảo an toàn cho người dân, mỹ quan đô thị UBND Tỉnh/Thành quy định: Khu vực chỉ được gá ăng ten trên các toà nhà, khu vực được lắp cột ăng ten trên nóc toà nhà, khu vực được lắp cột ăng ten trên mặt đất.
Căn cứ quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm xây dựng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương của doanh nghiệp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang tích cực chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xây dựng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. 

6. Đơn vị kiến nghị: Nghệ An

Nội dung: Thực hiện chủ trương ngầm hóa mạng cáp trong nội đô

Ý kiến trả lời:

Chủ trương ngầm hóa mạng cáp Viễn thông là chủ trương lớn của nhà nước nhằm hiện đại hóa hệ thống mạng viễn thông và làm đẹp mỹ quan môi trường. Đã có rất nhiều các doanh nghiệp viễn thông chủ động triển khai ngầm hóa mạng cáp viễn thông rất hiệu quả như ở các tỉnh thành Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...v.v

Điều 44 Nghị định 25/2011/NĐ-CP đã hướng dẫn về việc hạ ngầm, chỉnh trang đường cáp viễn thông. Việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác ngầm hóa mạng cáp viễn thông là do doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ, do vậy các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh cần phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch ngầm hóa mạng cáp viễn thông, sau đó trình đơn vị chủ quản đề nghị cấp kinh phí hoặc tự dùng kinh phí của doanh nghiệp để triển khai.

7. Đơn vị kiến nghị: Ninh Thuận

Nội dung: Thực hiện quy định cắt đường truyền internet đối với các đại lý internet công cộng từ 22 - 8 giờ

Ý kiến trả lời:

Đối với các đại lý Internet, thực tế có rất nhiều đại lý đăng ký nhiều đường truyền và tài khoản truy nhập Internet khác nhau; ít nhất là 01 đường truyền làm đại lý và 01 đường truyền để sử dụng trong nhà như khách hàng bình thường. Khi doanh nghiệp thực hiện chỉ đạo cắt đường truyền đại lý thì đại lý sử dụng đường truyền trong gia đình để kinh doanh đại lý. Vì vậy, đề nghị Sở vẫn tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra đại lý để phát hiện và xử lý vi phạm theo quy định.

Đối với doanh nghiệp, trong thời gian qua Thanh tra Bộ đã thực hiện thanh tra, xử lý các vi phạm nói chung, trong đó có vi phạm về việc quản lý đại lý Internet mà các doanh nghiệp đã ký hợp đồng đại lý. Vì số lượng đại lý Internet của doanh nghiệp thay đổi nên trong quá trình thanh tra, nếu Sở phát hiện doanh nghiệp không cắt đường truyền dù chỉ 01 doanh nghiệp, đề nghị Sở tiến hành xử phạt doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ xử lý vi phạm. Mọi vi phạm phải được xử lý một cách nghiêm minh, chính xác.

8. Đơn vị kiến nghị: Trà Vinh

Nội dung: Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong việc triển khai phần mềm quản lý đại lý Internet cho các đại lý Internet

Ý kiến trả lời:

1. Trong khi chưa có văn bản nào thay thế cũng như chưa có qui định nào hủy bỏ Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT ngày 14/7/2005 về quản lý đại lý Internet, theo qui định của pháp luật hiện hành thì những nội dung của Thông tư liên tịch này nếu không trái/mâu thuẫn với Nghị định 97 vẫn còn hiệu lực.
2. Theo quy định của Thông tư liên tịch 02 nêu trên, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) phải cài đặt phần mềm quản lý đại lý tập trung đặt tại doanh nghiệp và có trách nhiệm cung cấp và phối hợp với chủ đại lý để cài đặt phần mềm quản lý đại lý, còn chủ đại lý phải có trách nhiệm sử dụng phần mềm quản lý đại lý đã được cài đặt. Do đó, trường hợp ISP không triển khai cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet cho các đại lý Internet của mình là vi phạm quy định này.
3. Ngày 28/12/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có công văn số 4836/BTTTT-VT hướng dẫn về phần mềm quản lý đại lý Internet, trong đó có đề cập đến nội dung nêu trên. Bộ Thông tin và Truyền thông xin gửi kèm bản sao công văn này để Quý Sở tham khảo và triển khai công tác quản lý tại địa phương.
Nếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet không triển khai cài đặt phần mềm quản lý đại lý Internet cho các đại lý của mình thì cơ quan chức năng áp dụng điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 28/2009/NĐ-CP để xử phạt doanh nghiệp về hành vi “Không triển khai hoặc triển khai không đầy đủ các trang thiết bị và phương án kỹ thuật, nghiệp vụ đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” có đúng không? Nếu không đúng thì áp dụng điều khoản nào?
Việc áp dụng điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 28/2009/NĐ-CP xử phạt hành vi không triển khai cài đặt phần mềm đại lý Interrnet cho các đại lý của mình là không đúng.

Nghị định 28/2009/NĐ-CP không quy định xử phạt đối với hành vi trên nên chỉ nhắc nhở đại lý cài đặt phần mềm khi thanh tra, kiểm tra, không xử phạt vi phạm hành chính.

9. Đơn vị kiến nghị: Nghệ An, Vĩnh Long

Nội dung:  Quản lý dịch vụ điện thoại trả trước

Ý kiến trả lời:

Việc đăng ký trước thông tin thuê bao được thực hiện ở nhiều nơi, bởi nhiều đối tượng khác nhau trong hệ thống bán hàng cho doanh nghiệp và cả ở đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp. Do đó, việc xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện đối với chính đối tượng vi phạm, dù đó là doanh nghiệp, tổng đại lý, đại lý hay người bán hàng trực tiếp SIM mới mang lại kết quả tốt trong việc quản lý thuê bao trả trước.
Đối với các SIM đã đăng ký thông tin mà Sở thu giữ, Sở yêu cầu doanh nghiệp phát hành SIM xóa thông tin đã đăng ký. Sau đó xử lý theo 02 hướng:
Thứ nhất: Nếu bán đấu giá được thì thực hiện bán đấu giá theo quy định của pháp luật (phải thành lập hội đồng bán đấu giá).

Thứ hai: Trường hợp bán đấu giá phức tạp, không thực hiện được thì Sở làm văn bản báo cáo UBND tỉnh cho thành lập hội đồng để thanh lý tài sản theo quy định tại Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2008.

Bộ TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)