Trả lời các kiến nghị, đề xuất của các Sở TT&TT về công tác thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - Vừa qua, Sở TT&TT tỉnh Bình Phước, Hà Nam và Quảng Ngãi đã gửi tới Bộ TT&TT các kiến nghị, đề xuất về công tác thông tin đối ngoại, Cục Thông tin đối ngoại đã có các ý kiến trả lời cụ thể.

Nội dung đề xuất của Sở  TT&TT Bình Phước, Hà Nam và Quảng Ngãi như sau:

- Tăng cường, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về thông tin đối ngoại để hướng dẫn rõ hơn các hoạt động trong công tác thông tin đối ngoại, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

- Văn bản hướng dẫn quản lý về thông tin đối ngoại.

- Tăng cường biên chế khi giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại địa phương.

Ý kiến trả lời của Cục Thông tin đối ngoại:

- Đầu năm 2011, Cục Thông tin đối ngoại đã tổ chức Hội nghị Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại TP Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, ngày 16/3 và tại tỉnh Lạng Sơn ngày 8/4 cho 63 tỉnh thành trong toàn quốc.

- Ngày 22/4/2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký văn bản số 1171/BTTTT-TTĐN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, trong đó đã nêu rõ các vấn đề thuộc về quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại.

- Hiện nay, Cục Thông tin đối ngoại đang khẩn trương soạn thảo Thông tư liên tịch giữa Bộ TT&TT và Bộ Ngoại giao, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại. Cục Thông tin đối ngoại cũng chuẩn bị xuất bản cuốn “Sổ tay công tác thông tin đối ngoại”. Đây là những tài liệu giúp địa phương hiểu rõ hơn về công tác thông tin đối ngoại cũng như quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại địa phương.

P. Bình

Theo công văn số 119/TTĐN-NV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)