Trả lời kiến nghị của địa phương trong lĩnh vực thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo


Câu hỏi 1: Đề nghị Bộ trong công tác quản lý thuê bao trả trước, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Thanh tra Bộ với các địa phương (Đà Nẵng).
Trả lời:
Thời gian qua, Thanh tra Bộ luôn phối hợp và hỗ trợ nghiệp vụ cho các Sở TTTT trong công tác thanh tra, xử lý vi phạm và giải đáp các vấn đề liên quan. Đối với kiến nghị của Sở, Thanh tra Bộ sẽ tiếp thu và tiếp tục nâng cao công tác phối hợp, hỗ trợ nghiệp vụ cho các Sở TTTT.

Câu hỏi 2: Đề nghị Bộ TTTT sớm ban hành quy định, chế tài xử phạt vi phạm về hoạt động trang thông tin điện tử để địa phương có cơ sở xử lý (Đà Nẵng).              
Trả lời:
Các nội dung kiến nghị này đã được đưa vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009.

Câu hỏi 3: Đề nghị Bộ tham mưu Chính phủ bổ sung các điều khoản xử phạt đối với việc in hoá đơn và sử dụng các thiết bị thu phát sóng trực tiếp từ vệ tinh vào Nghị định 02/2011/NĐ-CP ngày 06/01/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (Bình Thuận).          
Trả lời:
Việc bổ sung các điều khoản xử phạt đối với việc in hoá đơn và sử dụng các thiết bị thu phát sóng trực tiếp từ vệ tinh vào Nghị định 02/2011/NĐ-CP ngày 06/01/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, Bộ tiếp thu và sẽ nghiên cứu đưa vào chương trình xây dựng, sửa đổi văn bản QPPL trong thời gian tới sau Khi Luật Xuất bản mới và Nghị định thay thế Nghị định 97/2008/NĐ-CP được ban hành.

Câu hỏi 4: Đề nghị Bộ cần sớm có quy định uỷ quyền cho các Sở TTTT xử lý những vi phạm của báo chí Trung ương mà địa phương đã phát hiện   (Quảng Trị).
Trả lời:
Về vấn đề này, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu và quyết định. Tuy nhiên, Luật Xử lý vi phạm hành chính đang trong quá trình xây dựng và dự thảo, vì vậy việc uỷ quyền cho các Sở TTTT xử lý vi phạm của báo chí Trung ương mà địa phương phát hiện cần được thực hiện theo lộ trình và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Câu hỏi 5: Đề nghị Bộ TTTT tổ chức đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị định 02/2011/NĐ-CP về công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản của các Văn phòng đại diện cơ quan báo chí, chi nhánh các Nhà xuất bản của Thanh tra Bộ TTTT, của các Sở TTTT để sơ kết về hiệu quả trong công tác phân cấp xử lý và không phân cấp xử lý. Trong Nghị định này có nội dung khoản 6 Điều 30 là không phù hợp với Điều 25 Luật Thanh tra;  Điều 38, 41, 42 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị Bộ rà soát, điều chỉnh theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (TP. Hồ Chí Minh).
Trả lời:
Bộ thống nhất với kiến nghị của Sở TTTT TP. Hồ Chí Minh về việc xem xét, tổ chức sơ kết, đánh giá một năm thực hiện Nghị định số 02/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Trên cơ sở đó, đánh giá, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định cho phù hợp với hoạt động thực tiễn và quy định của pháp luật liên quan.

Câu hỏi 6: Đề nghị Bộ TTTT xử lý công bằng, nghiêm minh các trường hợp vi phạm do Thanh tra Sở TTTT chuyển. Hiện nay còn có tình trạng xử lý thiếu nghiêm minh, không công bằng của các cơ quan thuộc Bộ TTTT và Sở TTTT địa phương về cùng hành vi vi phạm đối với cơ quan Báo chí - Xuất bản trực thuộc Trung ương và cơ quan Báo chí - Xuất bản trực thuộc tỉnh, thành địa phương (TP. Hồ Chí Minh).
Trả lời:
Thời gian qua, Bộ đã giao cho Thanh tra là đơn vị thay mặt Bộ giải quyết xử lý các vi phạm từ các cơ quan quản lý nhà nước chuyển giải quyết theo thẩm quyền, phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Các vụ việc vi phạm đều được Thanh tra Bộ xử lý khách quan, công bằng đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở đánh giá tổng hợp điều kiện, hoàn cảnh vi phạm; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; tính chất, mức độ của hành vi vi phạm.

Câu hỏi 7: Hiện nay, trong công tác QLNN, các Sở TTTT phải thực hiện quản lý nhiều đơn vị có tính chất hoạt động và phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành như: quản lý thuê bao di động trả trước, xuất bản – in – phát hành, trò chơi trực tuyến, quảng cáo trên các đài truyền hình, tuy nhiên việc vi phạm của một đơn vị có khi lại xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác nhau trong khi thẩm quyền của Thanh tra Sở TTTT lại hạn chế, không thể xử lý các đối tượng thuộc địa bàn của các tỉnh, thành khác. Đề nghị Bộ TTTT tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra do Thanh tra Bộ tiến hành tại các tỉnh, thành phố. Đây là biện pháp tổ chức thanh tra hiệu quả nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm có quy mô rộng lớn, phức tạp, kéo dài. Thanh tra Bộ nên hạn chế tổ chức thanh tra riêng lẻ trong phạm vi một địa bàn khi các Sở TTTT địa phương vẫn chủ động xử lý được (TP. Hồ Chí Minh).
Trả lời:
Bộ nhất trí với kiến nghị của Sở TTTT TP. Hồ Chí Minh và sẽ chỉ đạo Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra các đơn vị có quy mô hoạt động lớn, phạm vi hoạt động liên quan đến nhiều địa phương để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Tuy nhiên với mục đích hoạt động của Thanh tra Bộ, việc tổ chức các Đoàn thanh tra một đối tượng, trên một địa bàn là một trong những hoạt động cần thiết để đánh giá khách quan, toàn diện cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật trong hoạt động thông tin và truyền thông, trên cơ sở đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Mặt khác không gây ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương của các Sở.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)