Trả lời kiến nghị của địa phương trong lĩnh vực tổ chức cán bộ


Câu hỏi 1: Để triển khai thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011, đề nghị Bộ làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính bố trí nguồn nhân lực thông tin và truyền thông ở cơ sở. Vì hiện nay, theo Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ thì chỉ có chức danh “Văn hóa-xã hội” cho công chức cấp xã, chưa có chức danh cán bộ thông tin và truyền thông cấp xã (Quảng Trị, Phú Yên).
Trả lời:
Căn cứ các qui định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP; đồng thời thực hiện yêu cầu của Ban Bí thư về tuyên truyền viên cơ sở và để triển khai chế độ chính sách đối với các cán bộ thông tin và truyền thông cấp xã, Bộ TTTT đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Sở TTTT đề nghị quan tâm đến đội ngũ này, gồm các văn bản sau:
- Công văn 3599/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 27/10/2010 về việc hướng dẫn quy định các chức danh và mức phụ cấp hoạt động không chuyên trách Đài truyền thanh xã;
- Công văn số 1512/BTTTT-TCCB ngày 23/5/2011 về việc bố trí biên chế cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở.
Đề nghị các Sở TTTT chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố quan tâm, tạo điều kiện bố trí nguồn nhân lực này.

Câu hỏi 2: Đề nghị Bộ hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn quản lý nhà nước chuyên ngành TTTT cho đội ngũ cán bộ cấp huyện. Đề nghị Bộ tổ chức các Hội thảo, khóa tập huấn nhằm giúp Sở TTTT các tỉnh nâng cao trình độ QLNN và chuyên môn nghiệp vụ ngành TTTT (Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bình Thuận).
Trả lời:
Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra và hướng dẫn triển khai các văn bản QPPL mới cho cán bộ, công chức của các Sở TTTT (kể cả cho cán bộ làm công tác về thanh tra cấp huyện) được Bộ tổ chức hàng năm. Từ năm 2006 đến nay, Bộ TTTT đã tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực QLNN cho cán bộ, công chức của các Sở theo Đề án 3 năm (2006-2009) do Bộ Tài chính cấp ngân sách. Đồng thời hàng năm Bộ cũng tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của Sở tham gia các đoàn đi khảo sát, học tập, bồi dưỡng của Bộ ở nước ngoài; tham gia các khóa bồi dưỡng về CIO ở trong nước từ nguồn kinh phí dự án Ngân hàng Thế giới, tham gia học tập theo Đề án 165 và bồi dưỡng học tập bằng các nguồn tài trợ khác. 
Hiện nay việc sử dụng kinh phí đào tào, bồi dưỡng từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp trực tiếp cho các cơ quan chủ quản để phân bổ trong ngành dọc theo quy định (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho Sở TTTT của địa phương mình). Vì vậy các Sở cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm và chủ động tham mưu với Lãnh đạo UBND để quan tâm, tạo điều kiện nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. 
Trong thời gian tới nếu các Sở TTTT có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ, Bộ sẽ hỗ trợ giảng viên tham gia giảng dạy, các Sở thu xếp các điều kiện vật chất và các điều kiện cần thiết khác. Các Sở có thể liên hệ trực tiếp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT của Bộ để tìm hiểu và đăng ký các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ ngành TTTT.

Câu hỏi 3: Đề nghị hướng dẫn, phân định rõ về trách nhiệm và phạm vi quản lý của các tổ chức, cơ quan hiện tại có chức năng TTTT như: Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh; hệ thống thư viện (Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh).
 Trả lời:
Hiện nay, Bộ TTTT đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ để trình Chính phủ ban hành (Thay thế Nghị định 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ). Khi Nghị định mới được ban hành, Bộ sẽ đưa nội dung quản lý nhà nước về thông tin cơ sở vào Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TTTT.

Câu hỏi 4: Bộ TTTT xem xét và hỗ trợ nâng cao đời sống cho cán bộ trực tiếp làm công tác thông tin và truyền thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo (Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh).
Trả lời:
Căn cứ các quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; để hỗ trợ nâng cao đời sống cho cán bộ làm công tác thông tin truyền thông, ngày 27/10/2010 Bộ đã có văn bản số 3599/BTTTT-PTTH&TTĐT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hướng dẫn các chức danh và mức phụ cấp hoạt động không chuyên trách Đài truyền thanh xã, trong đó có nêu cụ thể mức phụ cấp cho các chức danh này:
- Trưởng Đài truyền thanh xã hưởng mức phụ cấp hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung;
- Các chức danh khác hưởng mức phụ cấp không quá 80% mức phụ cấp của Trưởng Đài truyền thanh xã;
- Người phụ trách Đài truyền thanh thôn, bản hưởng mức phụ cấp không quá 50% mức phụ cấp của Trưởng Đài truyền thanh xã.
Đề nghị các Sở TTTT nghiên cứu, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải quyết các chế độ cho cán bộ. 

Câu hỏi 5: Theo Quyết định 1253/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TTTT, Cơ quan Đại diện có nhiệm vụ “Tham gia đề xuất việc xét khen thưởng thành tích hàng năm và đột xuất theo đề nghị của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn”. Nhưng hiện nay, Bộ chưa có quy chế cụ thể để phân cấp cho Cơ quan đại diện về việc này. Đề nghị Bộ sớm ban hành quy chế phân cấp để Cơ quan đại diện thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đã được Bộ trưởng phân công (Cơ quan đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh).
Trả lời:
Hiện nay Bộ TTTT đang triển khai xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua-Khen thưởng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Thông tư sẽ quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị (trong đó có Cơ quan đại diện) về tham gia đề xuất khen thưởng thành tích hàng năm và đột xuất.

Câu hỏi 6: Cơ quan Đại diện hiện nay đã có đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Hỗ trợ phát triển thông tin và truyền thông, đề nghị Bộ phân cấp giao cho Cơ quan Đại diện phối hợp với đơn vị chủ trì (là Bộ hay các đơn vị trực thuộc Bộ) được tổ chức thực hiện các “sự kiện, hội nghị, hội thảo, tập huấn, chuyên ngành thông tin và truyền thông”(Cơ quan Đại diện tại TP Hồ Chí Minh).
Trả lời:
Khi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT được ban hành, Bộ sẽ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và sẽ xem xét đề nghị của đơn vị.

Câu hỏi 7: Đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, căn cứ Chỉ thị của Bộ trưởng cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, đồng thời có định hướng, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng và đăng ký thi đua hàng năm đối với Sở TTTT các tỉnh (Bình Định).
Trả lời:
Căn cứ khoản 2 Điều 9 và khoản 2, khoản 3 Điều 10 của Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Bộ TTTT đã quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc phát động, chỉ đạo phong trào thi đua và tổ chức phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị mình. Mặt khác, trong các Chỉ thị phát động phong trào thi đua của Bộ trưởng hàng năm đều có quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc cụ thể hóa các nội dung phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của đơn vị mình.
Căn cứ các quy định nói trên của Bộ TTTT về tổ chức phong trào thi đua, đề nghị Quý đơn vị tổ chức phong trào thi đua, xây dựng chỉ tiêu thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của đơn vị mình, đồng thời thực hiện việc đăng ký thi đua và gửi đăng ký thi đua về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ) đúng thời gian quy định.

Câu hỏi 8: Đề nghị Bộ TTTT kéo dài thời gian gửi thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng theo Quyết định 876/QĐ-BTTTT ngày 29/6/2009 của Bộ trưởng Bộ TTTT. Vì theo hướng dẫn của UBND tỉnh Bình Định công tác đánh giá cán bộ và xét thi đua khen thưởng thực hiện vào tháng 12 hàng năm, đề nghị khen thưởng vào quý I năm sau nên việc xét thi đua, khen thưởng tại Sở triển khai còn chậm và không đáp ứng thời gian theo quy định của Bộ (Bình Định).
Trả lời:
Thời hạn quy định nộp hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ chậm nhất là ngày 10 tháng 12 của năm khen thưởng (điểm b khoản 1 Điều 50 của Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Bộ TTTT) như hiện nay là phù hợp để đảm bảo việc tổng hợp, thẩm định thành tích, trình khen thưởng được kịp thời nhằm tuyên dương các đơn vị trong toàn ngành TTTT trong dịp hội nghị triển khai kế hoạch và tổ chức phong trào thi đua của năm tiếp theo.

Câu hỏi 9: Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tuy nhiên hàng năm UBND tỉnh chỉ giao 01 Cờ thi đua cho toàn ngành là quá ít. Đề nghị Bộ TTTT có cơ chế khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Bình Định).
Trả lời:
Để tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực TTTT, Bộ đang thực hiện việc xét khen thưởng như sau:
- Khen thưởng đối với khối các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình.
- Khen thưởng đối với khối các cơ quan xuất bản, in và phát hành sách.
- Khen thưởng đối với khối các doanh nghiệp Bưu chính-Viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Đối với việc xét khen thưởng các doanh nghiệp khác, trong thời gian tới Bộ sẽ nghiên cứu để có các hình thức quy định khen thưởng phù hợp.

 Câu hỏi 10: Đề nghị sớm sáp nhập Cơ quan Đại diện Cục Báo chí tại TP. Hồ Chí Minh và Cơ quan Đại diện Cục Xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh vào Cơ quan Đại diện Bộ tại TP. Hồ Chí Minh để dễ dàng trong công tác QLNN,  việc phối kết hợp hoạt động cũng như kiện toàn tổ chức bộ máy trên địa bàn (Cơ quan Đại diện của Bộ tại TP. Hồ Chí Minh).
Trả lời:
Về vấn đề này, Bộ sẽ xem xét khi sửa đổi hoặc xây dựng Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí, Cục Xuất bản, Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.
Câu hỏi 11: Tổ chức tập huấn hoặc có văn bản hướng dẫn các sở TTTT thực hiện thẩm định các dự án Viễn thông, CNTT trên địa bàn và giúp các Sở có hệ thống các văn bản liên quan phục vụ cho công tác thẩm định (Hưng Yên).
Trả lời:
- Các văn bản hướng dẫn thực hiện thẩm định các dự án hiện nay gồm có: Văn bản hướng dẫn về xây dựng các công trình, trong đó có các công trình viễn thông do Bộ xây dựng trình Chính phủ ban hành (Nghị định 12/2009/NĐ-CP); văn bản hướng dẫn về Ứng dụng công nghệ thông tin (Nghị định 102/2009/NĐ-CP) và Luật Đầu tư.
- Về tổ chức tập huấn: Hiện nay Bộ không được phân bổ kinh phí để tổ chức tập huấn cho các Sở. Tuy nhiên, Bộ có thể hỗ trợ cử chuyên gia để truyền đạt tại các lớp tập huấn do Sở tổ chức. Hiện nay và trong thời gian tới Bộ có tổ chức các lớp tập huấn nhưng kinh phí phải do nơi cử người đi học chi trả (theo nguồn kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương). Sở có thể liên hệ với các đơn vị của Bộ đang thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng này như: Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin hay Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ để được hướng dẫn chi tiết hơn.
Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, nếu có những vướng mắc cụ thể, Sở có thể liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính hoặc BQL các dự án CNTT thuộc Bộ để được hướng dẫn.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)