Trả lời kiến nghị của địa phương trong lĩnh vực công nghệ thông tin


Câu hỏi 1: Đề nghị Bộ hỗ trợ về kinh phí và chuyên môn để hoàn thiện các phần mềm dùng chung nguồn mở (Bắc Giang).
Trả lời:
Bộ đang triển khai Quyết định 112/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2011 cho Bộ TTTT để hỗ trợ các địa phương có giải pháp triển khai phần mềm nguồn mở hiệu quả trên máy chủ, có kế hoạch xây dựng phần mềm lõi có thể chuyển giao sử dụng cho các địa phương khác. Hiện tại, Bộ đang tiến hành các thủ tục lựa chọn sản phẩm, giải pháp phần mềm nguồn mở và các địa phương để tham gia triển khai thực hiện Quyết định nêu trên. Trong bối cảnh chi ngân sách tiết giảm, kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ hạn chế, Bộ TTTT đề nghị các địa phương chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy, phát triển phần mềm nguồn mở theo Quyết định 50/2009/QĐ-TTg ngày 03/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Câu hỏi 2: Đề nghị Bộ hướng dẫn việc thẩm định đề cương và dự toán chi tiết các hạng mục ứng dụng CNTT do Sở TTTT làm chủ đầu tư (Cần Thơ).
Trả lời:
1. Về thẩm quyền thẩm định:
Khoản 2 Điều 4 Thông tư 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ TTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án quy định:
“Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết là cơ quan trực tiếp giao dự toán ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách hoạt động ứng dụng CNTT. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan trực tiếp giao dự toán ngân sách có thể ủy quyền cho đơn vị trực thuộc hoặc đơn vị sử dụng ngân sách phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết.
Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết có thể phân công, phân cấp, ủy quyền cho đơn vị chuyên môn trực thuộc tiến hành thẩm định trước khi phê duyệt. Nội dung, quy trình thẩm định, phê duyệt thực hiện theo quy định tại Thông tư này.”
Do đó, tùy theo tình hình từng địa phương mà thẩm quyền phê duyệt, thẩm quyền thẩm định đề cương và dự toán chi tiết là khác nhau. Ví dụ cơ quan trực tiếp giao dự toán ngân sách là UBND tỉnh mà UBND tỉnh không ủy quyền thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán là UBND tỉnh; đơn vị thẩm định là đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh (có thể là Sở Tài chính, Sở KH&ĐT). Trong trường hợp UBND tỉnh ủy quyền (ví dụ như ủy quyền cho Sở TTTT) thì đơn vị phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết là đơn vị được ủy quyền (Sở TT&TT), đơn vị thẩm định sẽ là đơn vị giúp việc cho đơn vị được ủy quyền (ví dụ như phòng Kế hoạch – Tài chính).
2. Về nội dung thẩm định:
Điều 8 Thông tư 21/2010/TT-BTTTT đã có quy định về thời gian thẩm định, nội dung thẩm định đề cương và dự toán chi tiết. Đơn vị thẩm định đề cương và dự toán chi tiết căn cứ Điều 8 Thông tư 21/2010/TT-BTTTT nêu trên để tiến hành thẩm định theo đúng quy định của pháp luật.

Câu hỏi 3: Đề nghị Bộ tăng cường chỉ đạo và có kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT của các địa phương, chỉ đạo triển khai chứng thư số, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng (Bắc Giang).
Trả lời:
Thời gian qua, Bộ TTTT đã có những hoạt động cụ thể nhằm hướng dẫn, thúc đẩy ứng dụng CNTT tại các địa phương. Cụ thể: Bộ đã hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015. Đến nay, Bộ đã thẩm định kế hoạch của 24 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 08 tổ chức chính trị, chính trị - xã hội. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ TTTT, 16 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 08 tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đã phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015. Hàng năm, Bộ TTTT đều có các văn bản hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT. Năm 2011, Bộ TTTT đã có văn bản số 1804/BTTTT-ƯDCNTT ngày 20/6/2011 hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2012. Tiếp thu ý kiến của địa phương, Bộ TTTT sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác thúc đẩy ứng dụng CNTT của các địa phương.
- Liên quan đến Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD):
Bộ TTTT đề nghị các Sở TTTT thúc đẩy triển khai các ứng dụng và hệ thống thông tin trên Mạng TSLCD để tận dụng cơ sở hạ tầng đã đầu tư. Thống nhất sử dụng Mạng TSLCD là hạ tầng cốt lõi trong việc kết nối và truyền dẫn thông tin giữa các mạng nội bộ tại các đơn vị trong tỉnh. Tích cực triển khai thực hiện Thông tư 23/2011/TT-BTTTT ngày 11/8/2011 về quy định quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên Mạng TSLCD, công văn hướng dẫn số 944/BTTTT-ƯDCNTT ngày 19/4/2012 về hướng dẫn đăng ký dịch vụ Mạng TSLCD. Trong thời gian tới, Bộ TTTT sẽ tổ chức và chỉ đạo VNPT trong việc ban hành quy hoạch địa chỉ IP và tên miền trên toàn Mạng TSLCD nhằm tạo điều kiện quản lý địa chỉ, tên miền thống nhất để trao đổi thông tin giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước trên toàn quốc; đề xuất, quy định danh mục các ứng dụng, hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu cần triển khai trên Mạng TSLCD.
- Về việc triển khai chứng thư số:
Việc triển khai chứng thư số hiện nay được thực hiện theo lộ trình gồm 05 bước: (1) Đặt mục tiêu ứng dụng chữ ký số căn cứ vào nhu cầu, chương trình ứng dụng CNTT và Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT”; (2) Tổ chức đào tạo chung và đào tạo nhóm cán bộ chuyên trách về pháp lý và công nghệ liên quan đến chữ ký số và ứng dụng chữ ký số; (3) Nhóm cán bộ chuyên trách xây dựng kế hoạch triển khai chữ ký số; (4) Lãnh đạo duyệt kế hoạch và kinh phí; (5) Triển khai các dự án cụ thể về cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho hệ thống chính trị hay công cộng, chú trọng đến các nội dung tích hợp chữ ký số vào các ứng dụng sẵn có, xây dựng văn bản pháp lý cần thiết. Đến nay, để có căn cứ pháp lý triển khai chứng thư số, Bộ TTTT đã ban hành và trình Chính phủ ban hành các văn bản sau: Nghị định 26/2007/NĐ-CP về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 26/2007/NĐ-CP; Thông tư 37/2009/TT-BTTTT và Thông tư 08/2011/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; Nghị định 73/2007/NĐ-CP về quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm mật mã dân sự. Để được hướng dẫn chi tiết về công nghệ và dịch vụ đào tạo, đề nghị Sở TTTT Bắc Giang làm việc với Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia, Cục Ứng dụng CNTT, Bộ TTTT.

Câu hỏi 4: Thực hiện Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong các CQNN giai đoạn 2011-2015, các Sở đã xây dựng một số chương trình triển khai ứng dụng theo ý kiến chỉ đạo, tuy nhiên do nguồn kinh phí của địa phương còn hạn chế, đề nghị có cơ chế hỗ trợ để triển khai thực hiện chương trình (Quảng Nam, Trà Vinh, Hà Nam).Đề nghị Bộ ưu tiên dành kinh phí hỗ trợ cho những địa phương còn khó khăn trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN theo các đề án được duyệt và vốn từ các chương trình khác (Quảng Trị, Điện Biên, Hà Nam, Nghệ An, Bình Thuận, An Giang, Lào Cai).
Trả lời:
Tại mục C Điều 1 Quyết định 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 quy định “Ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác bảo đảm thực hiện các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ cho hoạt động thuộc phạm vi của địa phương. Trong kế hoạch ngân sách hàng năm của các địa phương phải bảo đảm kinh phí cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN” và “Ngân sách trung ương hỗ trợ đối với một số địa phương khó khăn để bảo đảm kinh phí triển khai các nội dung xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các địa phương nhằm bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các cơ quan nhà nước khi triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu lớn có quy mô quốc gia. Các cơ quan chủ trì triển khai các hệ thống này có trách nhiệm đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương trên cơ sở nhu cầu thực tế, bảo đảm tránh trùng lặp, lãng phí. Mức hỗ trợ và đối tượng hỗ trợ cụ thể hàng năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
Như vậy, kinh phí chi ứng dụng CNTT cho các địa phương là do ngân sách địa phương bảo đảm. Đề nghị các địa phương cần đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định 1605/QĐ-TTg. Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN.
Về hỗ trợ của ngân sách Trung ương: ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ các địa phương để đảm bảo sự kết nối, liên thông giữa các CQNN, việc hỗ trợ này do các cơ quan chủ trì triển khai các dự án quy mô quốc gia đề xuất, Bộ TTTT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Hiện nay, Bộ TTTT đang tiến hành tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện Quyết định 1605/QĐ-TTg của các bộ, ngành, địa phương và thời gian tới sẽ làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nhằm đảm bảo kinh phí thực hiện các dự án lớn, quy mô quốc gia và hỗ trợ một phần đối với các địa phương còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, qua theo dõi tình hình thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg thời gian qua, Bộ TTTT nhận thấy để tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo đúng tinh thần Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, việc hỗ trợ ngân sách Trung ương cho địa phương là rất khó khăn.

Câu hỏi 5: Đề nghị Bộ xây dựng phần mềm chuyên ngành vừa có tính tương thích cao để tích hợp lên Cổng giao dịch điện tử của tỉnh và Chính phủ, vừa có giá rẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho các điạ phương sớm đưa các phần mềm vào ứng dụng, nâng cao hiệu suất công việc. Cần có sự phối hợp hướng dẫn với các Bộ xây dựng phần mềm chuyên ngành và triển khai theo ngành dọc nâng cao tính chuyên nghiệp và đồng bộ (Quảng Trị).
Trả lời:
Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, Quyết định 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2009-2010, Quyết định 1605/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015. Trong đó đã xác định rõ nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài các nội dung, định hướng lớn được xác định rõ trong Quyết định 1605/QĐ-TTg, Phụ lục I của Quyết định 1605/QĐ-TTg đã xác định Danh mục nhóm các dịnh vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tại các tỉnh, thành phố, Phụ lục II đã xác định danh mục nhóm các dịch vụ công được ưu tiên cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phụ lục III xác định Danh mục các dự án, nhiệm vụ quy mô quốc gia, trong đó chỉ rõ các dự án, nhiệm vụ đối với phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu, Phụ lục III đã chỉ rõ các ứng dụng chuyên ngành mà từng Bộ phải thực hiện và triển khai theo ngành dọc. Để thực hiện ứng dụng CNTT trong CQNN, đối với các Cổng thông tin điện tử, ngày 13/6/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định  43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của CQNN; Bộ TTTT đã ban hành công văn và Thông tư hướng dẫn các cơ quan trong việc phát triển các phần mềm ứng dụng như: Công văn 1725/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/6/2010 về việc hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho hệ thống một cửa điện tử; Công văn 3386/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23/10/2009 về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại Công văn 1654/BTTTT-ƯDCNTT, 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ TTTT về việc hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định 43/2008/QĐ-TTg; Công văn 269/BTTTT-ƯDCNTT ngày 06/02/2012 về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử; Công văn 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ TTTT Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Ngoài ra, để phản ánh tình hình và phối hợp triển khai ứng dụng CNTT trong toàn quốc, Bộ TTTT đã thành lập Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước (Quyết định 1235/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2011), Hội đồng giám đốc CNTT của CQNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Quyết định số 1972/QĐ-BTTTT ngày 24/11/2011).

Câu hỏi 6: Bộ TTTT đã có Công văn số 3489/BTTTT-ƯDCNTT ngày 21/11/2011 về việc đề nghị cấp vốn thanh toán ứng dụng CNTT theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Bộ TTTT tiếp tục hỗ trợ để Sở TTTT (Chủ đầu tư) thực hiện chi trả và quyết toán các công trình (Nghệ An).
Trả lời:
Trong thời gian sắp tới, Bộ TTTT sẽ làm việc với Bộ Tài chính để hướng dẫn cụ thể về việc thanh toán vốn ứng trước cũng như quyết toán các dự án ứng dụng CNTT theo Quyết định 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Câu hỏi 7: Đề nghị Bộ tham mưu, đề xuất với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia kết nối dữ liệu ngành dọc theo hệ thống đến tỉnh, huyện để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ phục vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành (Vĩnh Phúc).
Trả lời:
Ngày 27/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1605/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015, Phụ lục III của Quyết định 1605/QĐ-TTg đã xác định Danh mục các dự án, nhiệm vụ quy mô quốc gia, trong đó chỉ rõ các dự án, nhiệm vụ đối với phát triển hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
Trong năm 2011, Bộ TTTT đã góp ý để hoàn chỉnh thiết kế sơ bộ và đã tích cực phối hợp với các Bộ như: Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường…để triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư đối với các dự án, cơ sở dữ liệu theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg. Hiện nay, Bộ TTTT đã thành lập Hội đồng giám đốc CNTT của CQNN (Quyết định 1235/QĐ-BTTTT ngày 03/8/2011) để phối hợp với các Bộ trong việc đẩy nhanh các nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015. Tiếp thu ý kiến của Sở, trong thời gian tới Bộ TTTT sẽ tích cực phối hợp với các Bộ để đẩy nhanh việc phát triển các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu theo chuyên ngành.
Câu hỏi 8: Đề nghị Bộ tổ chức lấy ý kiến và điều chỉnh một số nội dung trong Nghị định 102/2009/NĐ-CP nhằm phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNTT có thể mở rộng phát triển và đẩy nhanh tốc độ phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của các lĩnh vực kinh tế (Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT).
Trả lời:
Hiện tại Bộ TTTT đang thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP, dự kiến sẽ trình Chính phủ trong tháng 10/2012. Do đó, sau khi có Dự thảo Nghị định, Bộ sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong đó có Công ty FPT.

Câu hỏi 9: Đề nghị Bộ ban hành các quy định cụ thể phục vụ việc xây dựng, quản lý các dự án, hạng mục CNTT nhằm giải quyết các vấn đề còn vướng khi xây dựng một dự án hoặc đề cương, dự toán: từ khâu lập dự án, đề cương dự toán đến trình thẩm định, phê duyệt và thanh quyết toán, chẳng hạn: đề cương, dự toán do chủ đầu tư lập nhưng chủ đầu tư không có cơ sở để thanh toán mục chi đó (Bình Thuận).
Trả lời:
Hiện tại, Bộ TTTT đã ban hành 09 văn bản hướng dẫn Nghị định 102/2009/NĐ-CP và 3 bộ định mức theo các quyết định: Quyết định 993/QĐ-BTTTT, 1595/QĐ-BTTTT, 1601/QĐ-BTTTT). Như vậy, cơ bản Bộ đã hướng dẫn khá đầy đủ các nội dung cần thiết để thực hiện các dự án đầu tư ứng dụng CNTT.
Đồng thời, Bộ đã tổ chức 04 đợt tập huấn trên phạm vi toàn quốc về Nghị định 102/2009/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn để phổ biến, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của các cơ quan, đơn vị. Thời gian tới, Bộ sẽ tổ chức các đợt tập huấn và tiến hành xây dựng Nghị định thay thế Nghị định này; sửa đổi, thay thế các thông tư, văn bản hướng dẫn để giải quyết các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi khi triển khai dự án đầu tư ƯDCNTT.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)