Đầu tư mạng phát hình công nghệ Digital


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Địa điểm xây dựng: Hà Nội

3. Lĩnh vực: Bưu chính - Viễn thông

4. Thời gian thực hiện: 2009-2012

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)