Dự án Trang thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý điều hành của Nhà xuất bản Bưu điện


1. Chủ đầu tư: Bộ Thông tin và Truyền thông

2. Chủ quản đầu tư: Nhà xuất bản Bưu điện

3. Địa điểm: Hà Nội

4. Lĩnh vực chuyên môn: Bưu chính - Viễn thông

5. Thời gian thực hiện: 2008

6. Kinh phí dự án: 1.020 triệu đồng

7. Tình trạng dự án: Đã hoàn tất

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)