Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc năm 2013

(Mic.gov.vn) - Sáng nay 14/1/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại (TTĐN), tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc năm 2013 và phương hướng năm 2014. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trường ban chỉ đạo công tác TTĐN.


Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Việt Dũng)

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2013, công tác TTĐN có nhiều thành công, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan báo chí về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác TTĐN trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 16-CT/TW. Các bộ, ban ngành, các địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực triển khai tuyên truyền nhiều nội dung TTĐN quan trọng, về các hoạt động giao lưu hữu nghị nổi bật năm 2013... góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với các nước. Hoạt động TTĐN của các tỉnh, thành ngày càng bài bản, có kế hoạch và đi vào thực chất. Các cơ quan báo chí trong nước đã có ý thức tăng cường kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Công tác trao đổi, nắm bắt thông tin, tổng hợp, đánh giá dự báo diễn biến tình hình, dư luận trong nước và quốc tế đã có những tiến bộ đáng ghi nhận. Các cơ quan báo chí đã chủ động và kịp thời cung cấp thông tin trung thực, khách quan về những vấn đề, vụ việc mà các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách xuyên tạc.

Công tác tuyền truyền biển đảo được thực hiện một cách chủ động, tích cực theo đúng kế hoạch đã đề ra, tạo động lực thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo các địa phương, các cơ quan bảo chí và lực lượng làm công tác tuyên truyền biển đảo góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam ở từng tỉnh, thành phố và trên địa bàn cả nước.

Trong năm 2013, hoạt động tuyên truyền về công tác biên giới trên đất Việt Nam - Trung quốc, Việt Nam - Căm pu chia, Việt Nam - Lào đã được các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt và nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, đóng góp không nhỏ vào kết quả phân giới cắm mốc trên thực địa cũng như trong công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, tiếp tục bảo vệ, giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giêng có chung đường biên giới. 
 
Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban ngành liên quan và các địa phương đã phát biểu nhiều ý kiến nhằm làm tốt hơn công tác tuyền truyền cả 3 nội dung trên trong năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong năm 2013 đã có nhiều cố gắng đổi mới và tăng cường thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền, góp phần tích cực tạo môi trường hòa bình, ổn định và tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ và phát triển đất nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Trong bối cảnh kinh tế- xã hội của đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực cơ hội, thù địch tăng cường lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền, biên giới, lãnh thổ để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm 2014 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trong tâm sau:

Thứ nhất, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc biên giới đất liền ngay từ những tháng đầu năm.

Thứ 2, tiếp tục đổi mới và tăng cường các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương, giữa trong nước và ngoài nước, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại...

Thứ 3, bám sát tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, đẩy mạnh đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm.

Thứ 4, tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền cho cán bộ chủ chốt của các địa phương, cán bộ quản lý, phóng viên báo chí.

Thứ 5, chú trọng khai thác thông tin từ thế giới vào Việt Nam phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
 

Hồng Chuyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)