VNPT và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng ký thỏa thuận hợp tác

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/10/2009 tại Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xã hội, cộng đồng và công tác truyền thông gắn với củng cố Quốc phòng – An ninh ở khu vực biên giới.

Theo đó, VNPT và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cùng đẩy mạnh công tác truyền thông, kết quả công tác chuyên môn và kết quả hoạt động xã hội, cộng đồng của hai bên tới cán bộ, nhân dân và chiến sỹ cả nước; hợp tác cùng thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn các xã biên giới thuộc hai huyện Mường Tè và Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu và các hoạt động khác (nếu có) trong phạm vi các xã, huyện biên giới của cả nước, trước mắt xây dựng 24 căn nhà cho gia đình người có công trên phạm vi hai huyện Mường Tè và Sìn Hồ; tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị thành viên và tổ chức quần chúng của hai bên trong triển khai các hoạt động xã hội cộng đồng.

VNPT cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm về tài chính cho các nhiệm vụ, theo thỏa thuận của hai bên trong phạm vi thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và hoạt động khác nếu có; thường xuyên phối hợp và hỗ trợ Bộ đội biên phòng làm tốt công tác truyền thông.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cam kết tạo điều kiện và giúp đỡ các đơn vị thành viên của VNPT làm tốt công tác xã hội cộng đồng; công tác bảo vệ, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ của mạng lưới Bưu chính Viễn thông ở khu vực biên giới, biển đảo; tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tham gia bảo vệ và khai thác có hiệu quả các dịch vụ Bưu chính Viễn thông, góp phần nâng cao dân trí, phát triển sản xuất kinh doanh, củng cố quốc phòng – an ninh và nâng cao chất lượng công tác thông tin tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới, biển đảo; tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã thỏa thuận giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng với VNPT và cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn khu vực biên giới; quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật.

Thỏa thuận hợp tác này được ký kết nhằm khai thác và phát huy tốt nhất năng lực, thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ nhau cùng phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ biên giới và an sinh xã hội. Trong những điều kiện hợp lý, hai bên cam kết dành cho nhau cơ hội hợp tác, nhằm khai thác tốt đa tiềm năng, nâng cao hiệu quả công tác, sản xuất, kinh doanh và tăng vị thế của mỗi bên.

Theo VNPT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)