VNPT thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thi đua cấp Tập đoàn và Hội nghị điển hình tiên tiến

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/6, VNPT đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-TĐTT-HĐQT về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các đơn vị trong Tập đoàn và Đại hội thi đua Tập đoàn BCVT Việt Nam lần thứ III.

Ngày 26/6, VNPT đã ban hành Quyết định số 166/QĐ-TĐTT-HĐQT về việc thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các đơn vị trong Tập đoàn và Đại hội thi đua Tập đoàn BCVT Việt Nam lần thứ III.

Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 16 thành viên do Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Tuấn Hùng làm Trưởng ban. Giúp việc cho Ban chỉ đạo có các Tiểu ban nội dung, tiểu ban tuyên truyền và tiểu ban Khánh tiết.

Ban chỉ đạo, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các đơn vị trong Tập đoàn và Đại hội thi đua Tập đoàn BCVT Việt Nam lần thứ III có nhiệm vụ: triển khai Kế hoạch số 25/HĐTĐKT-VI ngày 14/7/2009 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tiến hành hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trong VNPT tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, tổ chức Đại hội Thi đua Tập đoàn lần thứ III, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII; Lựa chọn, giới thiệu cáctập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc; Tuyên truyền về quá trình triển khai, tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các đơn vị, Đại hội Thi đua Tập đoàn lần thứ III và về các gương điển hình.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)