Đổi tên giao dịch của Viễn thông các tỉnh, thành phố

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 19/3/2009, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã có Quyết định số 64/QĐ - TCCB/HĐQT về việc thay đổi tên giao dịch của Viễn thông tỉnh, thành phố (thuộc VNPT) trên toàn quốc.


Ngày 19/3/2009, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã có Quyết định số 64/QĐ - TCCB/HĐQT về việc thay đổi tên giao dịch của Viễn thông tỉnh, thành phố (thuộc VNPT) trên toàn quốc.

Theo đó, tên giao dịch của Viễn thông tỉnh, thành phố được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viễn thông các tỉnh, thành phố sẽ được đổi thành VNPT[Tên Tỉnh, thành phố]. Ví dụ Viễn thông Hà Nội sẽ được thay đổi thành VNPT Hà Nội và tên giao dịch quốc tế sẽ được đổi thành VNPT Hanoi. Theo Quyết định này, toàn bộ 60 Viễn thông tỉnh, thành phố của VNPT trên toàn quốc sẽ được đổi tên.

Từ cuối năm 2007, thực hiện chủ trương chia tách Bưu chính - Viễn thông, VNPT đã chia tách Bưu điện các tỉnh/thành phố cũ trên toàn quốc thành 2 đơn vị là Bưu điện và Viễn thông các tỉnh, thành phố, hình thành mạng lưới cung cấp các dịch vụ BC-VT-CNTT gồm 64 Bưu điện và 60 Viễn thông tỉnh, thành phố.

Việc thay đổi tên giao dịch của Viễn thông các tỉnh, thành phố lần này nhằm đảm bảo tính thống nhất của thương hiệu VNPT và góp phần tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu VNPT trong từng sản phẩm, dịch vụ.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)