Thủ tướng Phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 1/6 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định Số 674/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam. Theo đó, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam là Tổng công ty nhà nước, do Nhà nước quyết định thành lập và giao vốn thông qua Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thực hiện chế độ hạch toán và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.


Ngày 1/6 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định Số 674/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thành lập Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam. Theo đó, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam là Tổng công ty nhà nước, do Nhà nước quyết định thành lập và giao vốn thông qua Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; thực hiện chế độ hạch toán và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, Điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm kế thừa các quyền, nghĩa vụ pháp lý và lợi ích hợp pháp về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Post, (VNPost) có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội, vốn điều lệ không thấp hơn 8.122 tỷ đồng.

Theo quyết định của Thủ tướng, lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam gồm: thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp các dịch vụ công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát, tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước; tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các

điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép; hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông để cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính.

Tổng công ty Bưu chính Việt Nam có các đơn vị thành viên là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các công ty do Tổng công ty góp trên 50% vốn điều lệ và các đơn vị sự nghiệp.

T4BD

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)