Ban Tuyên giáo Trung ương đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(Mic.gov.vn) - Sáng 25/11/2015, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.


Đồng chí Lê Hồng Anh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Tuyên giáo Trung ương

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ; đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cùng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tuyên giáo.

Tại Đại hội, trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước ngành Tuyên giáo 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: 5 năm qua, công tác thi đua ngành Tuyên giáo đã có sự đổi mới về cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức. Các phong trào thi đua yêu nước của ngành đã hướng mạnh về cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, cấp bách của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị; có chủ đề và tiêu chí cụ thể; hướng đến tính thiết thực, hiệu quả; từng bước khắc phục những biểu hiện hình thức, hành chính hóa trong khâu tổ chức và thực hiện.
 
 
Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu tại Đại hội
 
 
Công tác thi đua gắn với các chương trình, kế hoạch, chuyên đề thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; tạo động lực phấn đấu của mỗi tập thể, cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng của Ngành đảm bảo nguyên tắc, kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đối tượng trực tiếp lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Kết quả công tác khen thưởng đã động viên khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, tạo sự lan tỏa trong các địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Trong giai đoạn 2016 – 2020, công tác thi đua khen thưởng của ngành Tuyên giáo cả nước sẽ tập trung quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tuyên truyền và gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả Đại hội thi đua toàn quốc, toàn ngành và các địa phương.

Đồng thời, phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn ngành Tuyên giáo sẽ phát động và thực hiện 2 phong trào thi đua lớn: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo” và "xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua. Đề cập đến tình hình khu vực, thế giới và trong nước, bên cạnh những thuận lợi là những khó khăn và thách thức, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực, chủ động góp phần đưa nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống; thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
 
 
Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt hơn nữa công tác Tuyên giáo trong thời gian tới, lập thành tích chào mừng Đại hội XII của Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị: Ngành Tuyên giáo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy về triển khai, quán triệt tổ chức thực hiện Nghị quyết XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đổi mới nội dung phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, làm tốt công tác tuyên truyền tư tưởng, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo; tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng, luận giải các vấn đề quan trọng, cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
 
 Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong
 phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua

Ngành Tuyên giáo tham gia tích cực và chủ động hơn nữa công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức văn hóa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí, chống suy thoái về đạo đức chính trị, lối sống trong cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; động viên cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức công tác tuyên giáo; phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của tuyên giáo các cấp; tập trung kiện toàn bộ máy tuyên giáo từ Trung ương đến cơ sở; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của Đảng.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý ngành Tuyên giáo cần làm tốt công tác dự báo tình hình, chỉ đạo quyết liệt đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Phạm Cường

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)