Tổng biên chế công chức năm 2012 hơn 281.000 biên chế

(Mic.gov.vn) - Theo Quyết định 542/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, tổng biên chế công chức năm 2012 của các cơ quan, tổ chức hành chính và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công chức cấp xã) là 281.692 biên chế.

Cụ thể, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có 111.894 biên chế.

Cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện gồm 161.723 biên chế.

1.075 biên chế thuộc các cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.


Biên chế công chức dự phòng là 7.000, trong đó, có 3.000 biên chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; còn lại 4.000 biên chế thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tổng biên chế công chức năm 2012 nêu trên.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)