DN chứng khoán bắt buộc phải có website

(Mic.gov.vn) - Đó là một trong những quy định của Dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính soạn thảo.


Theo dự thảo này, cCác công ty đại chúng, tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) bắt buộc phải lập trang thông tin điện tử (website) của mình.

Website phải có các chuyên mục về quan hệ cổ đông/nhà đầu tư, trong đó phải có Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính định kỳ phải công bố theo quy định và các vấn đề liên quan đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Ngoài ra, phải thường xuyên cập nhật các thông tin phải công bố theo quy định; phải công khai địa chỉ website và thông báo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), SGDCK về mọi thay đổi liên quan tới website.

Dự thảo cũng quy định rõ các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN (gồm trang thông tin điện tử, bản tin và các ấn phẩm khác của UBCKNN); SGDCK (bản tin thị trường chứng khoán, trang thông tin điện tử của SGDCK, bảng hiển thị điện tử tại SGDCK); VSD (bản tin, trang thông tin điện tử của VSD).

Các tài liệu, báo cáo gửi cho UBCKNN, SGDCK được thể hiện dưới hình thức văn bản và dữ liệu điện tử theo hướng dẫn của UBCKNN, SGDCK.

Trường hợp UBCKNN, SGDCK triển khai hệ thống công bố thông tin thông qua cổng trực tuyến, thì UBCKNN sẽ có hướng dẫn cụ thể về hình thức công bố thông tin của các đối tượng công bố thông tin.

Sau khi có hiệu lực, Thông tư mới sẽ chính thức thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BTC ngày 15/1/2009 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo ICTnews.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)