Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2011 - 2015

(Mic.gov.vn) - Ngày 20/4/2011, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã ký Quyết định số 949/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2011 - 2015.

Theo Kế hoạch này, Bộ Nội vụ nêu mục tiêu tổng quát là:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin điện tử của Bộ Nội vụ tạo môi trường làm việc điện tử giữa các cơ quan thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, tạo nền tảng phát triển Bộ Nội vụ điện tử trong chương trình phát triển Chính phủ điện tử.
- Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ và của ngành Nội vụ, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí hoạt động.
- Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp; làm cho hoạt động của Bộ Nội vụ minh bạch hơn, phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Kế hoạch cũng nêu rõ các mục tiêu cụ thể; trong đó, có:
- Đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật để 100% hồ sơ quản lý cán bộ, công chức các cấp được quản lý chung trên mạng với quy mô quốc gia.
- Bảo đảm trung bình 90% các thông tin chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ được thực hiện trên mạng.
- 80% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ được trao đổi dưới dạng hoàn toàn điện tử.
- 100% cán bộ, chuyên viên có hộp thư điện tử. Trong đó, 90% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc.
- Triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý văn bản và điều hành tại khối cơ quan Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Nội vụ; đạt tỷ lệ 90% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng.
- 100% đơn vị trực thuộc Bộ có Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.
- Cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 13-15 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tới cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Bộ và của các đơn vị trực thuộc Bộ.
 
Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đã nêu rõ nội dung công việc, lộ trình, các giải pháp và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015./.

Theo http://moha.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)