Hơn 500 đại biểu tham dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - Ngày 4/11/2015, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Ban Chỉ đạo Trung ương về Công tác thông tin đối ngoại phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại và triển khai Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.


 Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại và đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT, đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự tập huấn có hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách thông tin đối ngoại của các bộ, ngành Trung ương, đại diện các cơ quan báo chí chủ lực về thông tin đối ngoại, đại diện của 31 địa phương từ Thừa Thiên – Huế trở ra phía Bắc. Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp và cập nhật kiến thức, kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại, đặc biệt là những vấn đề mới về hội nhập kinh tế quốc tế.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của thông tin đối ngoại trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước và đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, ngành và địa phương. Các hoạt động thông tin đối ngoại đã tập trung quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người; thông tin về tình hình trong nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực, thông tin về tình hình thế giới cho nhân dân trong nước, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch với Việt Nam góp phần tích cực vào việc giữ gìn ổn định chính trị- xã hội, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị

Cũng theo đồng chí Phạm Văn Linh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại vẫn còn một số điểm cần được phân tích, chỉ ra nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, thúc đẩy phát triển hoạt động thông tin đối ngoại trong giai đoạn tới. Hoạt động thông tin đối ngoại  chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhận thức của một số cán bộ ở Trung ương và địa phương về vị trí, vai trò, yêu cầu của công tác thông tin đối ngoại còn chưa đầy đủ và sâu sắc. Hiệu lực quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại chưa cao. Sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong các hoạt động thông tin đối ngoại còn hạn chế, nên dẫn đến chồng chéo. Kinh phí hoạt động còn chưa được đầu tư đúng mức. Nhân sự bố trí cho các hoạt động thông tin đối ngoại còn có nhiều bất cập....
 
Đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng chia sẻ thêm tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng còn có những khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu mới đối với sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tình hình mới đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại phải tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
 
Hội nghị sẽ nghe báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2010-2015 và định hướng công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới và quán triệt, triển khai Nghị định số 72/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Đồng thời, Hội nghị cũng sẽ cung cấp thêm những kiến thức cơ bản và chuyên sâu, có ý nghĩa, tác dụng thiết thực đối với việc triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới./.

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)