Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước họp phiên thứ nhất năm 2014

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/7/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2014 của Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Tham dự có đại diện Trung tâm tin học Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Cơ yếu Chính phủ…


Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng điều hành cuộc họp.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT, trong đó Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể hóa cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước để trình lên Thủ tướng trước ngày 30/7/2014.
 
Theo đại diện Cục Tin học hoá, Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng CNTT trong họat động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 1605/-TTg ngày 27/8/2010 sau 3 năm thực hiện đã đạt được những kết quả nhất định về xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, thúc đẩy ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước, ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp (gồm dịch vụ công trực tuyến, quản lý thuế, hải quan, cấp chứng minh nhân dân). Nhiệm vụ ưu tiên của chương trình này là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả làm việc cuả bộ máy nhà nước, từng bước xây dựng và hoàn thiện chính phủ điện tử.
 
Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo đến từ các Bộ ngành đã thảo luận về các vấn đề như: cơ chế thuê dịch vụ CNTT, các dự án về xây dựng cơ sở dữ liệu của các Bộ ngành (cơ sở dữ liệu về dân cư, về tài nguyên môi trường)…
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)