Kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT về việc thúc dẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 trong năm 2012

(Mic.gov.vn) - Thực hiện nhiệm vụ báo cáo hàng năm theo tinh thần Chỉ thị số 03/2008/CT- BTTTT về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới Ipv6, Trung tâm Internet Việt Nam -Thường trực Ban Công tác thức dẩy phát triển Ipv6 Quốc gia đã tổng hợp báo cáo Bộ trưởng những kết quả công việc thúc đẩy, phát triển Ipv6 mà Việt Nam tổ chức.

Theo báo cáo của Ban công tác, trong năm 2012 Ban công tác đã triển khai thực hiện một số công việc như: Kiện toàn bộ máy, nhâu sự cua Ban Công tác; phổ biến tuyên truyền về IPv6; đào tạo và hợp tác quốc tế về IPv6; xây đựng chính sách thúc đẩy IPv6; Hưởng ứng sự kiện World IPv6 Launch tại Việt Nam; Tố chức khảo sát và đôn đốc các doanh nghiệp Internet triển khai IPv6; Xây dụng tiêu chí đánh giá quá kết quả triển khai Giai đoạn I của Kế hoạch Quốc gia về IPv6; thiết lập mạng IPv6 quốc gia...

Trong năm 2013, Ban Công tác sẽ tập trung triền khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tổ chức đánh giá kết quá Giai đoạn I và tồ chức hướng dẫn triển khai Giai đoạn II của Kế hoạch hành động Quốc gia về IPv6; Phối hợp với các doanh nghiệp kết nối để chuyển mạng IPv6 Quốc gia sang chạy hỗ trợ song song cả IPv4/IPv6; Tổ chức sự kiện Ngày IPv6 Việt Nam: 06/5/2013; Triển khai dự án thúc đấy ứng dụng IPv6 trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực ASEAN; Tiếp tục tố chức các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm trỉển khai Ipv6 của các nước tiên tiến trong khu vực và Irên thế giới; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo về IPv6.
 

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)