Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục tần số vô tuyến điện theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

(Mic.gov.vn) - Ngày 08/11/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục tần số Vô tuyến điện đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự Hội nghị có các đồng chí trong nhóm công tác của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Trần Đức Lai – Bí thư Đảng Ủy Bộ Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn.


Các đồng chí Trong Ban thường vụ tại Hội nghị kiểm điểm

Quá trình kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Cục tần số vô tuyến điện được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn, đúng quy định của Trung ương; tập trung vào 03 nội dung chính theo yêu cầu của Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI). Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ; đồng thời báo cáo tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý của các tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể quần chúng thuộc Cục.

Tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đều phát biểu với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và dự thảo báo cáo giải trình; làm rõ ưu điểm, hạn chế và trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy trong thời gian qua, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thời gian tới.

Về kiểm điểm cá nhân, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đều tham gia ý kiến phê bình với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, chân thành, khách quan, xây dựng, nhất là tham gia về những hạn chế cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới và được các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu nghiêm túc và cầu thị.
 Qua kiểm điểm có thể thấy rằng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm như vai trò gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa được phát huy đầy đủ; một số công việc chất lượng, hiệu quả chưa cao, chậm tiến độ so với yêu cầu; công tác giáo dục chính trị tư tưởng và  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần được tăng cường nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Hội nghị Kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục tần số vô tuyến điện đã đạt được yêu cầu và nội dung đề ra, đúng hướng dẫn của Trung ương và được Nhóm công tác của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền Thông đánh giá cao.

Trong thời gian tới Đảng ủy Cục sẽ thông báo kết quả kiểm điểm của Ban thường vụ và tiến hành bước tiếp theo phê và tự phê bình cấp ủy và đảng viên các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ.

Theo Cuctanso.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)