Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

(Mic.gov.vn) - Lãnh đạo Bộ TT&TT đã có ý kiến đồng ý với phiếu trình của Vụ Tổ chức Cán bộ -  Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ TT&TT về việc đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Theo đó để thực hiện quy trình xét đề nghị khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, thông tin về thành tích của đơn vị phải được lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và nhân dân. Website Bộ TT&TT đã đăng tải nội dung này để lấy ý kiến từ ngày 01/10-20/10/2012.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là tổ chức nghiên cứu và đào tạo đầu tiên được thành lập và hoạt động theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII theo mô hình gắn kết giữa Đào tạo (trường Đại học), Nghiên cứu khoa học (Các Viện nghiên cứu đầu ngành) và Sản xuất kinh doanh (mạng lưới của doanh nghiệp và nhu cầu xã hội).

Học viện có chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo cán bộ khoa học công nghệ từ trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học trong các lĩnh vực: Bưu chính, Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Kế toán và Quản trị kinh doanh; Cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Bưu chính, Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp và cho xã hội; Nghiên cứu phát triển, tiêu chuẩn hoá, cung cấp các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực: Bưu chính, Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin; Nghiên cứu cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, định mức kinh tế kỹ thuật, giá cước tiếp thị và quản trị doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông; Tư vấn và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực: Bưu chính, Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin...

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)