Bộ TT&TT xây dựng dự thảo Nghị định về Tổ chức hoạt động của Thanh tra TT&TT

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 29/05/2012, tại trụ sở Bộ TT&TT 18 Nguyễn Du, Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn đã chủ trì buổi họp với Ban soạn thảo (BST) và Tổ biên tập (TBT) xây dựng Nghị định của Chính phủ về Tổ chức hoạt động của Thanh tra TT&TT để nghe báo cáo dự thảo Đề cương chi tiết và giới thiệu một số nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Thanh tra Bộ TT&TT, đại diện lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; đại diện lãnh đạo thanh tra một số Bộ, Ngành, đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn chủ trì buổi họp.

Theo nội dung bản dự thảo báo cáo lãnh đạo Bộ trong buổi họp này, bố cục dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra TT&TT gồm 6 chương, 30 điều cụ thể như sau:

Chương 1: Những quy định chung. Chương này gồm 6 điều từ điều 1 đến điều 6, quy định về vị trí, chức năng, đối tượng thanh tra, nguyên tắc hoạt động, mối quan hệ, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong hoạt động của Thanh tra TT&TT.

Chương 2: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Thông tin và Truyền thông. Chương này gồm 11 điều từ điều 7 đến điều 17, quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ TT&TT, Sở TT&TT, Cục được giao chức năng Thanh tra chuyên ngành; nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ, Cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, Chánh Thanh tra Sở; Trung tâm tần số Vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện.

Chương 3: Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông và cộng tác viên thanh tra. Chương này gồm 3 điều, từ Điều 18 đến Điều 20 quy định về Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và Cộng tác viên Thanh tra TT&TT.

Chương 4: Hoạt động của Thanh tra Thông tin và Truyền thông. Chương này gồm 5 điều, từ Điều 21 đến Điều 25, quy định hình thức thanh tra; hoạt động thanh tra hành chính; hoạt động thanh tra chuyên ngành; công tác thanh tra lại khi dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thanh tra, ra kết luận thanh tra cũng như thẩm quyền thanh tra lại của Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đối với các quyết định của các Cục trưởng được giao chức năng thanh tra chuyên ngành, các kết luận của Chủ tịch UBND cấp tỉnh thuộc phạm vị, thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ TT&TT khi được giao; cơ sở vật chất kỹ thuật và kinh phí hoạt động của Thanh tra TT&TT.

Chương 5: Khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thanh tra. Chương này gồm 3 điều, từ Điều 26 đến Điều quy định cụ thể hình thức khen thưởng, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động Thanh tra TT&TT.

Chương 6: Điều khoản thi hành: Chương này gồm 2 điều, Điều 29 và Điều 30, quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Trong thời gian tới, BST và TBT sẽ tiếp tục làm việc để thống nhất nội dung trình Chính phủ và sẽ lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và của nhân dân trên website Chính phủ và website Bộ trước khi ban hành.

Việt Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)